پژوهشهای زراعی ایران, دوره (4), شماره (2), سال (2006-5) , صفحات (183-193)

عنوان : ( تلقیح گیاه یونجه با جدایه های بومی سینوریزوبیوم ملیلوتی مقاوم به شوری و خشکی در شرایط تنش آبی در گلخانه )

نویسندگان: محبوبه ابوالحسنی زراعتکار , امیر لکزیان , غلامحسین حق نیا , سرچشمه پور ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

چکیده در شرایط نامساعد محیطی تلقیح گیاهان لگومینه با جدایه‌های بومی باکتریهای ریزوبیومی مقاوم تاثیر مثبتی در همزیستی لگوم - ریزوبیوم و در نتیجه افزایش رشد و عملکرد گیاه دارد. در راستای این اصل از چهار جدایه سینوریزوبیوم ملیلوتی جداسازی شده از خاکهای استان کرمان (دو جدایه سینوریزوبیومS27K و S36K به عنوان جدایه‌های مقاوم، S109K به عنوان جدایه نیمه‌ حساس و S56K به عنوان جدایه سینوریزوبیوم حساس به خشکی و شوری) برای تلقیح گیاه یونجه (رقم بمی) در شرایط تنش خشکی استفاده شد. این آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی در چهار تکرار در شرایط گلخانه انجام شد. نتایج نشان داد که در شرایط خشک و شور تلقیح گیاه یونجه با جدایه‌های سینوریزوبیوم ملیلوتی مقاوم به خشکی و شوری بطور معنی‌داری عملکرد گیاه، کارآیی همزیستی و درصد پروتئین خام اندام هوایی گیاه را نسبت به گیاهان تلقیح شده با سایر جدایه‌ها افزایش داد و از این نظر تفاوت معنی‌داری بین این دو جدایه مقاوم (S27K و S36K) با تیمار شاهد مثبت (بدون باکتری همراه با 80 پی‌پی‌ام نیتروژن) وجود نداشت. تلقیح گیاه یونجه با دو جدایه مقاوم (S27K و S36K) توانایی تثبیت زیستی نیتروژن را 4/3 برابر نسبت به جدایه حساس (S56K) افزایش داد.

کلمات کلیدی

سینوریزوبیوم ملیلوتی یونجه شوری و خشکی کارآیی ةمزیستی پروتئین خام
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1006733,
author = {ابوالحسنی زراعتکار, محبوبه and لکزیان, امیر and حق نیا, غلامحسین and سرچشمه پور},
title = {تلقیح گیاه یونجه با جدایه های بومی سینوریزوبیوم ملیلوتی مقاوم به شوری و خشکی در شرایط تنش آبی در گلخانه},
journal = {پژوهشهای زراعی ایران},
year = {2006},
volume = {4},
number = {2},
month = {May},
issn = {2008-1472},
pages = {183--193},
numpages = {10},
keywords = {سینوریزوبیوم ملیلوتی یونجه شوری و خشکی کارآیی ةمزیستی پروتئین خام},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تلقیح گیاه یونجه با جدایه های بومی سینوریزوبیوم ملیلوتی مقاوم به شوری و خشکی در شرایط تنش آبی در گلخانه
%A ابوالحسنی زراعتکار, محبوبه
%A لکزیان, امیر
%A حق نیا, غلامحسین
%A سرچشمه پور
%J پژوهشهای زراعی ایران
%@ 2008-1472
%D 2006

[Download]