هفتمین کنفرانس آمار ایران , 2006-08-24

عنوان : ( برآورد واریانس تابع بقاء شرطی مبتنی بر مدل مخاطرة متناسب کاکس در حالتی که پراکندگی مشاهدات بسیار زیاد باشد )

نویسندگان: هادی جباری نوقابی , مهدی جباری نوقابی , باقر مقدس زاده بزاز ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در تحلیل بقاء اغلب علاقه‌مندیم زمان بقاء را که وابسته به برخی متغیرهای توضیحی و زمینه‌ای است را پیش‌بینی نمائیم. راه متداول پیش‌بینی بقاء از روی متغیرهای تبیینی استفاده از مدل ناپارامتری مخاطرة متناسب کاکس است. اما در شرایط خاصی از جمله اینکه داده‌ها پراکنده باشند یا در بُعدهای زیاد رخ دهند؛ به طوری که مشاهدات کمی در مجموعة متغیرهای پیش‌بینی کننده قرار بگیرند، استفاده از مدل مخاطرة متناسب کاکس جایز نیست. زیرا این مدل از دستیافت کیدینگ (1995) که برای میانگین گرفتن روی منحنی‌های بقاء فردی است؛ استفاده می‌نماید. در چنین مواردی باید از برآوردگر دیگری مبتنی بر مدل مخاطرة متناسب پیشنهادی کاکس استفاده نمود که، ضمن برخورداری از مزایای روش استاندارد (برآورد تابع بقاء شرطی توسط مدل کاکس)، مشکل اخیر را برطرف نماید. نکتة قابل توجه برآورد واریانس این برآوردگر جدید است که در این تحقیق به آن می‌پردازیم. مقایسة واریانس این برآوردگر جدید و واریانس برآوردگر استاندارد می‌تواند روش مناسبی برای انتخاب برآوردگر بهینة تابع بقاء شرطی مبتنی بر مدل پیشنهادی کاکس باشد. از این رو در این تحقیق برآوردگر جدید معرفی و واریانس آن محاسبه می‌شود. در پایان واریانس دو برآوردگر برای یک مطالعة کاربردی روی بقاء بیماران مبتلا به سرطان معده مقایسه می‌گردد.

کلمات کلیدی

, کلمات کلیدی: تابع بقاء شرطی, مدل مخاطره متناسب کاکس, برآورد کاپلان مایر, درستنمایی جزیی, مخاطره‌های متناسب, سرطان معده.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1006775,
author = {جباری نوقابی, هادی and جباری نوقابی, مهدی and باقر مقدس زاده بزاز},
title = {برآورد واریانس تابع بقاء شرطی مبتنی بر مدل مخاطرة متناسب کاکس در حالتی که پراکندگی مشاهدات بسیار زیاد باشد},
booktitle = {هفتمین کنفرانس آمار ایران},
year = {2006},
location = {تهران, ايران},
keywords = {کلمات کلیدی: تابع بقاء شرطی، مدل مخاطره متناسب کاکس، برآورد کاپلان مایر، درستنمایی جزیی، مخاطره‌های متناسب، سرطان معده.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T برآورد واریانس تابع بقاء شرطی مبتنی بر مدل مخاطرة متناسب کاکس در حالتی که پراکندگی مشاهدات بسیار زیاد باشد
%A جباری نوقابی, هادی
%A جباری نوقابی, مهدی
%A باقر مقدس زاده بزاز
%J هفتمین کنفرانس آمار ایران
%D 2006

[Download]