پژوهشهای زراعی ایران, دوره (6), شماره (1), سال (2008-9) , صفحات (67-78)

عنوان : ( بررسی ترکیب های مختلف کشت مخلوط زیره سبز(Cuminum cyminum) و عدس(Lens culinaris) در سیستم های کشاورزی کم نهاده )

نویسندگان: مریم جهانی کندری , علیرضا کوچکی , مهدی نصیری محلاتی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به منظور بررسی مقایسه ترکیبهای مختلف کشت مخلوط زیره سبز و عدس ، آزمایشی در سال زراعی 1384 در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با 4 تکرار و 5 تیمار شامل آرایش های مختلف کاشت دو گیاه عدس و زیره اجرا شد.تیمارهای این آزمایش عبارت بودند از A: کشت مخلوط ردیفی زیره و عدس و : B مخلوط کشت نواری زیره و عدس(3 ردیف زیره و 3 ردیف عدس) ، : C کشت نواری زیره و عدس (4 ردیف زیره و 4 ردیف عدس)، : D کشت خا لص زیره(6 ردیف)، E: کشت خالص عدس (6ردیف). بدین ترتیب تیمارها در دامنه ای از کشت مخلوط ردیفی شروع و به کشت نواری ختم شد . بررسی عملکرد و اجزای عملکرد در گیاه زیره سبز نشان داد که وزن خشک اندام های رویشی، عملکرد دانه، عملکرد بیولوژیک، وزن هزار دانه و تعداد بذر در هر چتر بطور معنی داری تحت تأثیر ترکیبهای مختلف کاشت قرار گرفت و با تغییر الگوی کاشت از کشت مخلوط ردیفی به سمت کشت خالص مقادیر آنها کاهش یافت . وزن خشک اندام های رویشی، عملکرد دانه، عملکرد بیولوژیک و شاخص برداشت در عدس نیز تحت تاثیر الگوها ی کشت قرار گرفت ، به طوریکه بیشترین مقادیر در تیمار کشت خالص عدس بدست آمد . ارزیابی نسبت برابری زمین (LER) نشان داد که بیشترین LER (86/1) مربوط به تیمار A (کشت مخلوط ردیفی) و کمترین LER (26/1) مربوط به تیمار C (کشت مخلوط نواری) بود. به تدریج و با تغییر الگوی کشت مخلوط ردیفی به سمت کشت مخلوط نواری، LER کاهش پیدا کرد.

کلمات کلیدی

بررسی ترکیب های مختلف کشت مخلوط زیره سبز و عدس
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1006811,
author = {جهانی کندری, مریم and کوچکی, علیرضا and نصیری محلاتی, مهدی},
title = {بررسی ترکیب های مختلف کشت مخلوط زیره سبز(Cuminum cyminum) و عدس(Lens culinaris) در سیستم های کشاورزی کم نهاده},
journal = {پژوهشهای زراعی ایران},
year = {2008},
volume = {6},
number = {1},
month = {September},
issn = {2008-1472},
pages = {67--78},
numpages = {11},
keywords = {بررسی ترکیب های مختلف کشت مخلوط زیره سبز و عدس},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی ترکیب های مختلف کشت مخلوط زیره سبز(Cuminum cyminum) و عدس(Lens culinaris) در سیستم های کشاورزی کم نهاده
%A جهانی کندری, مریم
%A کوچکی, علیرضا
%A نصیری محلاتی, مهدی
%J پژوهشهای زراعی ایران
%@ 2008-1472
%D 2008

[Download]