دانشکده مهندسی-دانشگاه فردوسی مشهد, دوره (20), شماره (1), سال (2008-5)

عنوان : ( بررسی تأثیر روانساز و دمای فشردن بر خواص مکانیکی قطعات متالورژی پودر )

نویسندگان: ابوالفضل باباخانی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

با توجه به تأثیر منفی روانساز بر خواص مکانیکی قطعات تولیدی به روش متالورژی پودر از یک سو و تأثیر مفید و مؤثر فرایند فشردن گرم بر افزایش چگالی و در نتیجه خواص مکانیکی این گونه قطعات از سوی دیگر، تأثیر همزمان کاهش روانساز از 6/0 درصد وزنی تا صفر درصد، و نیز، تأثیر فشردن در دمای محیط و دماهای 130، 150 و 165 برای قالب و در فشار 650 مگاپاسکال بر روی آلیاژ پایه آهن بررسی شد. از امولسیون 5/1 درصد وزنی استئارات لیتیم برای روانسازی جداره قالب استفاده گردید. بررسی ها نشان داد که کاهش روانساز در مخلوط پودر تا صفر درصد و افزایش دمای فشردن گرم تا 165 باعث افزایش خطی چگالی و استحکام خام قطعات می گردد. در مقایسه با نمونه‌های حاوی 6/0 درصد روانساز و فشرده شده در دمای محیط تحت فشار MPa650، حذف روانساز و استفاده از فشردن گرم قطعات در 165 با روانسازی جداره قالب، چگالی خام به اندازة g/cm3 35/0 افزایش می یابد. چگالی قطعات تف‌جوشی شده وخواص مکانیکی با افزایش دمای فشردن تا 150 روند صعودی دارد. در فشردن گرم افزایش دمای قالب به بالاتر از 150 موجب کاهش چگالی و خواص مکانیکی در نمونه های تف جوشی شده حاوی روانساز و افزایش در نمونه های روانسازی شده جداره قالب می شود. بررسی‌های میکروسکوپی بهبود در مورفولوژی حفرات و تصاویر SEM از مقاطع شکست نمونه‌ها افزایش سطح مقطع مؤثر بار را با کاهش روانساز نشان می‌دهد.

کلمات کلیدی

, روان ساز, دیواره قالب, فشردن گرم, خواص مکانیکی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1006829,
author = {باباخانی, ابوالفضل},
title = {بررسی تأثیر روانساز و دمای فشردن بر خواص مکانیکی قطعات متالورژی پودر},
journal = {دانشکده مهندسی-دانشگاه فردوسی مشهد},
year = {2008},
volume = {20},
number = {1},
month = {May},
issn = {1028-3080},
keywords = {روان ساز، دیواره قالب، فشردن گرم، خواص مکانیکی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی تأثیر روانساز و دمای فشردن بر خواص مکانیکی قطعات متالورژی پودر
%A باباخانی, ابوالفضل
%J دانشکده مهندسی-دانشگاه فردوسی مشهد
%@ 1028-3080
%D 2008

[Download]