علوم و صنایع کشاورزی, دوره (20), شماره (2), سال (2008-10) , صفحات (117-132)

عنوان : ( بررسی انتقال برخی عناصر به عمق خاک پس از آبیاری با فاضلاب خام و پساب شهری در دو شرایط غرقاب پیوسته و متناوب )

نویسندگان: اعظم حسین پور , غلامحسین حق نیا , امین علیزاده , امیر فتوت ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

با توجه به لزوم استفاده مجدد از ف اضلاب در مناطق خشک و همچنین اهمیت تحقیقات در زمینه سرنوشت مواد اضافه شده به خاک توسط فاضلاب از نظر انتقال به عمق خاک، آزمایشی در ستون های پلی اتیلنی به ارتفاع 150 و قطر 11 سانتی متر در 7 دوره 15 روزه در قالب طرح فاکتوریل انجام شد . فاضلاب خام و پساب تصفیه خانه پرکند آباد به ستون های پر شده از خاک لوم شنی در دو شرایط غرقاب پیوسته و متناوب به کار برده شدند . نتایج به دست آمده بیانگر توانایی خوب خاک در نگهداری دو عنصر فسفر و کادمیم است اما درصد زیادی از کاتیون ها و آنیون های محلول ، نیتروژن -نیتراتی، کربن آلی کل و همچنین بخشی از نیکل به زه آب های خروجی انتقال یافتند . نوع فاضلاب نیز تأثیر معنی داری بر درصد انتقال تمام پارامترها (بجز پتاسیم و منیزیم ) گذاشت به طوری که درصد انتقال هر یک از آن ها (بجر نیتروژن -نیتراتی و فسفر -فسفاتی) در اثر کاربرد پساب بیشتر از فاضلاب خام گردید. نحوه کاربرد فاضلاب نیز تنها بر درصد انتقال کلسیم، بی کربنات و نیکل اثر معنی داری داشت . به طوری که کلسیم بیشتری در شرایط غرقاب متناوب منتقل شد و برای بی کربنات و نیکل عکس این حالت مشاهده شد. با توجه به درصد نسبت ا زیاد آبشویی کاتیون های محلول به ویژه کلسیم و منیزیم، نیتروژن -نیتراتی و کربن آلی کل از خاک، تخلیه فاضلاب ها از لحاظ پارامترهای فوق با مدیریت صحیحی باید صورت گیرد . از طرفی با توجه به مقدار زیاد فلزات سنگین و همچنین کربن آلی کل در فاضلاب خام و خطراتی که انتقال آن ها به دنبال دارد باید در دراز مدت دقت ویژه ای در استفاده از فاضلا بخام مبذول گردد.

کلمات کلیدی

, مطالعه ستونی, فاضلاب خام, پساب, غرقاب پیوسته, غرقاب متناوب و درصد انتقال
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1006854,
author = {حسین پور, اعظم and حق نیا, غلامحسین and علیزاده, امین and فتوت, امیر},
title = {بررسی انتقال برخی عناصر به عمق خاک پس از آبیاری با فاضلاب خام و پساب شهری در دو شرایط غرقاب پیوسته و متناوب},
journal = {علوم و صنایع کشاورزی},
year = {2008},
volume = {20},
number = {2},
month = {October},
issn = {1029-4791},
pages = {117--132},
numpages = {15},
keywords = {مطالعه ستونی، فاضلاب خام، پساب، غرقاب پیوسته، غرقاب متناوب و درصد انتقال},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی انتقال برخی عناصر به عمق خاک پس از آبیاری با فاضلاب خام و پساب شهری در دو شرایط غرقاب پیوسته و متناوب
%A حسین پور, اعظم
%A حق نیا, غلامحسین
%A علیزاده, امین
%A فتوت, امیر
%J علوم و صنایع کشاورزی
%@ 1029-4791
%D 2008

[Download]