علوم و صنایع کشاورزی, سال (2007-10)

عنوان : ( بررسی ارتباط بین بهره وری، تولید و صادرات کشاورزی و تاثیر بی ثباتی آن بر رشد بخش کشاورزی )

نویسندگان: محمدرضا لطفعلی پور ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

اهداف عمده مطالعه حاضر شامل بررسی روند صادرات محصولات کشاورزی ایران طی دوره 83-1360، بررسی وجود ارتباط بین رشد صادرات کشاورزی با رشد بهره وری و رشد تولید محصولات کشاورزی و بررسی تاثیر بی ثباتی درآمدهای صادرات بخش کشاورزی بر رشد بخش است. لذا بی ثباتی صادرات کشاورزی به کمک سه معیار پیشنهادی توسط لام (1980)، صمدی (4) و انصاری و سلامی (1) محاسبه شد. سپس در قالب مدلهای اقتصاد سنجی، ارتباط بین متغیرهای مورد نظر در مطالعه با استفاده از روشهای OLS و ARDL بررسی شد. نتایج حاصل از مطالعه نشان داد که تاثیر رشد تولید ورشد بهره وری در بخش کشاورزی بر رشد صادرات این بخش در دراز مدت و بلند مددت مثبت است. بررسی ارتباط بین رشد بخش کشاورزی و بی ثباتی صادرات نیز گویای تاثیر معنی دار و منفی بی ثباتی صادرات بر رشد آن است.

کلمات کلیدی

, بی ثباتی صادرت, رشد, بهره وری, تولید, بخش کشاورزی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1006876,
author = {لطفعلی پور, محمدرضا},
title = {بررسی ارتباط بین بهره وری، تولید و صادرات کشاورزی و تاثیر بی ثباتی آن بر رشد بخش کشاورزی},
journal = {علوم و صنایع کشاورزی},
year = {2007},
month = {October},
issn = {1029-4791},
keywords = {بی ثباتی صادرت، رشد، بهره وری، تولید، بخش کشاورزی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی ارتباط بین بهره وری، تولید و صادرات کشاورزی و تاثیر بی ثباتی آن بر رشد بخش کشاورزی
%A لطفعلی پور, محمدرضا
%J علوم و صنایع کشاورزی
%@ 1029-4791
%D 2007

[Download]