محیط شناسی- Journal of Environmental Studies, دوره (34), شماره (45), سال (2008-6) , صفحات (1-14)

عنوان : ( مدلسازی و شبیه سازی انتقال جرمی غیر دائم PBDEs در سه محیط هوا، آب و خاک )

نویسندگان: سیدمحمود موسوی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مدلسازی و شبیه سازی انتقال جرمی غیر دائم PBDEs در سه محیط هوا، آب و خاک

کلمات کلیدی

, مدلسازی و شبیه سازی انتقال جرمی غیر دائم PBDEs در سه محیط هوا, آب و خاک
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1006891,
author = {موسوی, سیدمحمود},
title = {مدلسازی و شبیه سازی انتقال جرمی غیر دائم PBDEs در سه محیط هوا، آب و خاک},
journal = {محیط شناسی- Journal of Environmental Studies},
year = {2008},
volume = {34},
number = {45},
month = {June},
issn = {1025-8620},
pages = {1--14},
numpages = {13},
keywords = {مدلسازی و شبیه سازی انتقال جرمی غیر دائم PBDEs در سه محیط هوا، آب و خاک},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T مدلسازی و شبیه سازی انتقال جرمی غیر دائم PBDEs در سه محیط هوا، آب و خاک
%A موسوی, سیدمحمود
%J محیط شناسی- Journal of Environmental Studies
%@ 1025-8620
%D 2008

[Download]