سی و هشتمین کنفرانس ریاضی ایران , 2007-09-03

Title : ( Existence of polynilpotent covering groups of a polynilpotent group )

Authors: Behrooz Mashayekhy Fard ,

Citation: BibTeX | EndNote

Abstract

Existence of polynilpotent civering groups of a polynilpotent group

Keywords

polynilpotent civering groups; polynilpotent group
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1006895,
author = {Mashayekhy Fard, Behrooz},
title = {Existence of polynilpotent covering groups of a polynilpotent group},
booktitle = {سی و هشتمین کنفرانس ریاضی ایران},
year = {2007},
location = {زنجان, IRAN},
keywords = {polynilpotent civering groups; polynilpotent group},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T Existence of polynilpotent covering groups of a polynilpotent group
%A Mashayekhy Fard, Behrooz
%J سی و هشتمین کنفرانس ریاضی ایران
%D 2007

[Download]