سی و هفتمین کنفرانس ریاضی ایران , 2006-09-02

Title : ( On the order of Schur multiplier of finiteabelian p-groups )

Authors: Behrooz Mashayekhy Fard ,

Citation: BibTeX | EndNote

Abstract

On the order of Schur multiplier of finiteabelian p-groups

Keywords

, On the order of Schur multiplier of finiteabelian p, groups
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1006901,
author = {Mashayekhy Fard, Behrooz},
title = {On the order of Schur multiplier of finiteabelian p-groups},
booktitle = {سی و هفتمین کنفرانس ریاضی ایران},
year = {2006},
location = {تبریز, IRAN},
keywords = {On the order of Schur multiplier of finiteabelian p-groups},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T On the order of Schur multiplier of finiteabelian p-groups
%A Mashayekhy Fard, Behrooz
%J سی و هفتمین کنفرانس ریاضی ایران
%D 2006

[Download]