دوازدهمین کنگره مهندسی شیمی ایران , 2008-10-20

عنوان : ( مدلسازی و شبیه سازی شار درجداسازی غشایی آنتوسیانین از گلبرگ زعفران با استفاده از روشهای تجربی و شبکه عصبی )

نویسندگان: طاهره طاهری , سیدمحمود موسوی , عباس همتی کاخکی , سید محمد باقر وکیلی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مدلسازی فرآیند اولترافیلتراسیون با یک مدل تجربی و مدل شبکه عصبی برای غشاءهایی از جنس پلی اتر سولفون و از نوع 10 و 20 کیلو دالتون در فشارهای 5،4 و 6 بار صورت گرفته است. در شبیه سازی برنامه ای برای بکارگیری شبکه عصبی MATLAB® فرآیند اولترافیلتراسیون با استفاده از نرم افزار 7.2 انجام Data Fit نوشته شد. همچنین با بکارگیری مدل تجربی مهتا ، شبیه سازی با استفاده از نرم افزار شد. بررسی منحن یهای حاصل از نتایج به دست آمده نشان م یدهد، در این جداسازی گرفتگی غشاء و قطبش غلظتی نقش مهمی در کاهش شار تراوه و کنترل جداسازی ایفا م یکنند و شار حجمی تراوه به علت گرفتگی غشاء و وجود پدیده قطبش غلظتی با افزایش زمان کاهش پیدا م یکند و این شار با افزایش فشار به علت افزایش نیروی محرکه افزایش م ییابد. ضمناً مدل شبکه عصبی نسبت به مدل تجربی مهتا پیش گویی بهتری را برای شار بیان می کند.

کلمات کلیدی

, غشاء, آنتوسیانین, گلبرگ زعفران, اولترافیلتراسیون , گرفتگی, قطبش غلظتی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1006904,
author = {طاهره طاهری and موسوی, سیدمحمود and عباس همتی کاخکی and سید محمد باقر وکیلی},
title = {مدلسازی و شبیه سازی شار درجداسازی غشایی آنتوسیانین از گلبرگ زعفران با استفاده از روشهای تجربی و شبکه عصبی},
booktitle = {دوازدهمین کنگره مهندسی شیمی ایران},
year = {2008},
location = {تبریز, ايران},
keywords = {غشاء، آنتوسیانین، گلبرگ زعفران، اولترافیلتراسیون ، گرفتگی، قطبش غلظتی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مدلسازی و شبیه سازی شار درجداسازی غشایی آنتوسیانین از گلبرگ زعفران با استفاده از روشهای تجربی و شبکه عصبی
%A طاهره طاهری
%A موسوی, سیدمحمود
%A عباس همتی کاخکی
%A سید محمد باقر وکیلی
%J دوازدهمین کنگره مهندسی شیمی ایران
%D 2008

[Download]