دوازدهمین کنگره مهندسی شیمی ایران , 2008-10-20

عنوان : ( مدلسازی و شبیه سازی جداسازی تصفیه b-کاروتن از بذر هویج با استفاده از سیستم مرکب استخراج فوق بحرانی - نانوفیلتراسیون )

نویسندگان: سلماز جهانگیری , سیدمحمود موسوی , وحیده غفاریان ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

کاروتن از بذر هویج در -β در این مقاله مدلسازی ریاضی و شبیه سازی کامپیوتری برای جداسازی و خالص سازی یک سیستم مرکب استخراج فوق بحرانی - نانوفیلتراسیون بررسی شده است. برای به دست آوردن غلظت های جریان ورودی به غشاء و خروجی از سیستم استخراج فوق بحرانی از معادلات حالت ردلیش-کوانگ و نرم افزار مطلب استفاده شده و کاروتن با استفاده از نانوفیلتراسیون، مدل حفر های و نر مافزار کوئیک بیسیک به کارگرفته شده است. با -β برای خالص سازی استفاده از این مدل تأثیر پارامترهای مختلف مانند اختلاف فشار عملیاتی، شعاع حفرات و ضخامت غشاء بر شار حجمی و کاروتن و آب مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج به دست آمده از این شبی هسازی -β ، درصد دفع دی اکسید کربن نشان م یدهد تغییرات ضخامت غشاء تأثیر چندانی بر روی میزان دفع مواد خروجی از غشاء ندارد ولی افزایش ضخامت غشاء باعث کاهش شا رحجمی می گردد. همچنین با افزایش اختلاف فشار عملیاتی، درصد دفع و شار حجمی افزایش می یابد. ضمناً با توجه به تغییرات شار حجمی بر حسب شعاع حفرات غشاء می توان دریافت که با افزایش شعاع حفرات، شار حجمی افزایش و درصد دفع کاهش می یابد.

کلمات کلیدی

, مدلسازی, شبیه سازی, نانوفیلتراسیون, استخراج فوق بحرانی, کاروتن -β
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1006905,
author = {سلماز جهانگیری and موسوی, سیدمحمود and غفاریان, وحیده},
title = {مدلسازی و شبیه سازی جداسازی تصفیه b-کاروتن از بذر هویج با استفاده از سیستم مرکب استخراج فوق بحرانی - نانوفیلتراسیون},
booktitle = {دوازدهمین کنگره مهندسی شیمی ایران},
year = {2008},
location = {تبریز, ايران},
keywords = {مدلسازی، شبیه سازی، نانوفیلتراسیون، استخراج فوق بحرانی، کاروتن -β},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مدلسازی و شبیه سازی جداسازی تصفیه b-کاروتن از بذر هویج با استفاده از سیستم مرکب استخراج فوق بحرانی - نانوفیلتراسیون
%A سلماز جهانگیری
%A موسوی, سیدمحمود
%A غفاریان, وحیده
%J دوازدهمین کنگره مهندسی شیمی ایران
%D 2008

[Download]