دوازدهمین کنگره مهندسی شیمی ایران , 2008-10-20

عنوان : ( آنالیز CFD مبدل کاتالیستی با نرم افزار فلوئنت برای کاهش آلودگی هوا )

نویسندگان: بهاره بیدار , مریم مزارعی ستوده , سیدمحمود موسوی , وحیده غفاریان ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این تحقیق تأثیر ب هکارگیری مبدل کاتالیستی در خودرو پژو 405 برای تبدیل آلایند ههای هوا مانند گازهای سمی مونواکسی دکربن و اکسیدهای نیتروژن به مواد بی ضرر نظیر آب، د یاکسید کربن و... بررسی شد هاست. به این منظور ابتدا محفظه مونولیت مورد نظر در نر مافزار گمبیت شبی هسازی شده و شبکه بندی مناسب برای آن انتخاب شده است. سپس در نر مافزار فلوئنت با تعیین مشخصات دقیق محفظه، مواد، واکن شها، شرایط مرزی و ... شبیه سازی مسأله تکمیل و با همگرایی حل آن، غلظت مواد در نقاط مختلف، دما و سایر نتایج به دست آورده شده است. نتایج حاصله نشان می دهد دما در طول محفظه افزایش یافته، سرعت در کناره های محفظه کم و در میان ههای محفظه بیشنه است و از طرفی کاهش آلاینده ها در خروجی و تبدیل آنها به مواد بی ضرر تا حد قابل قبولی مطلوب و سازگار با اصول تئوری است.

کلمات کلیدی

, CFD , مبدل کاتالیستی, گاز های آلاینده هوا, گمبیت, فلوئنت
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1006906,
author = {بیدار, بهاره and مزارعی ستوده, مریم and موسوی, سیدمحمود and غفاریان, وحیده},
title = {آنالیز CFD مبدل کاتالیستی با نرم افزار فلوئنت برای کاهش آلودگی هوا},
booktitle = {دوازدهمین کنگره مهندسی شیمی ایران},
year = {2008},
location = {تبریز, ايران},
keywords = {CFD ، مبدل کاتالیستی، گاز های آلاینده هوا، گمبیت، فلوئنت},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T آنالیز CFD مبدل کاتالیستی با نرم افزار فلوئنت برای کاهش آلودگی هوا
%A بیدار, بهاره
%A مزارعی ستوده, مریم
%A موسوی, سیدمحمود
%A غفاریان, وحیده
%J دوازدهمین کنگره مهندسی شیمی ایران
%D 2008

[Download]