مهندسی برق و مهندسی کامپیوتر ایران, دوره (6), شماره (1), سال (2008-4) , صفحات (55-62)

عنوان : ( طراحی فیلترهای موجبری صفحه E و صفحه H با استفاده از تطبیق مودها و الگوریتم ژنتیک )

نویسندگان: علی اکبری خضری , امیررضا عطاری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در روش متداول برای طراحی فیلترهای موجبری، از مدل‌های مداری برای ناپیوستگی‌های موجبری استفاده می‌کنند. این مدلها عموماً با فرض باریک بودن پهنای باند فیلتر معتبر هستند. در این مقاله با استفاده از الگوریتم بهینه سازی GA و روش تطبیق‌مود، و بدون نیاز به مدل‌های مداری، دو نوع فیلتر موجبری میان‌گذر E-plane و H-plane در باند X طرح شده است. برای اطمینان از صحت پیاده سازی روش تطبیق مود، هر کدام از این دو فیلتر، با روش عددی FDTD و نیز با نرم افزار HFSS تحلیل شده است. در تحلیل FDTD از یک مش غیریکنواخت در داخل ناحیة حل و شرط مرزی PML در بیرون ناحیة حل استفاده شده است. انطباق بسیار خوب نتایج روش تطبیق مود با نتایج نرم افزار HFSS و روش FDTD، درستی ونیز دقت نتایج روش تطبیق مود را نشان می‌دهد. یکی از مشخصات مهم فیلترهای مایکروویو حساسیت پاسخ فرکانسی آنها نسبت به دقت ساخت می‌باشد. در این مقاله با انجام شبیه سازی‌های متعدد و با یک رویکرد آماری حساسیت هر کدام از دو نوع فیلتر فوق نسبت به خطای ساخت بررسی شده و با یکدیگر مقایسه شده است.

کلمات کلیدی

, - الگوریتم ژنتیک, آنالیز حساسیت, روش تطبیق مود, روش FDTD, فیلترموجبری صفحه E, فیلترموجبری صفحه H .
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1006929,
author = {اکبری خضری, علی and عطاری, امیررضا},
title = {طراحی فیلترهای موجبری صفحه E و صفحه H با استفاده از تطبیق مودها و الگوریتم ژنتیک},
journal = {مهندسی برق و مهندسی کامپیوتر ایران},
year = {2008},
volume = {6},
number = {1},
month = {April},
issn = {1682-3745},
pages = {55--62},
numpages = {7},
keywords = {- الگوریتم ژنتیک، آنالیز حساسیت، روش تطبیق مود، روش FDTD، فیلترموجبری صفحه E، فیلترموجبری صفحه H .},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T طراحی فیلترهای موجبری صفحه E و صفحه H با استفاده از تطبیق مودها و الگوریتم ژنتیک
%A اکبری خضری, علی
%A عطاری, امیررضا
%J مهندسی برق و مهندسی کامپیوتر ایران
%@ 1682-3745
%D 2008

[Download]