آب و خاک, دوره (22), شماره (2), سال (2008-12) , صفحات (240-249)

عنوان : ( مدل پیش بینی بار کف در رودخانه فصلی )

نویسندگان: کاظم اسماعیلی , محمود شفاعی بجستان , سید محمود کاشفی پور ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

با هدف بررسی عوامل موثرو شبیه سازی شرایط انتقال رسوب در رودخانه فصلی و مقایسه آن با رودخانه دائمی مجموعه ای از آزمایشات در یک کانال آزمایشگاهی انجام گرفت. جهت برآورد پارامترهای هیدرولیکی جریان در کانال، معادلات هیدرودینامیکی جریان با توجه به شرایط هندسی بستر وشرایط اولیه ومرزی جریان به روش عددی حل گردید. هیدروگراف های مثلثی با زمان دوام 40،60و80 ثانیه و5 دبی متفاوت در هرحالت تولیدگردید. شیب کف 006/0، .014/0و.018/0 انتخاب شد سه نوع دانه بندی با قطر ذرات 5/1، 1/2و3 میلیمتر از مواد رودخانه ای تهیه گردید. در این آزمایشات از آب تمیزاستفاده شد وتغذیه از بالا دست وجود نداشت. نتایج حاصل از 85 آزمایش رسوب در حالات مختلف نشان داد. شیب کف مهمترین عامل در انتقال رسوب است، و جداسازی روابط پیش بینی رسوب براساس آن امکان پذیر می باشد. زمان پایه هیدروگراف نیز نقش موثری برمیزان رسوب انتقالی دارد، و با افزایش زمان پایه دبی رسوب انتقالی کاهش می یابد. فرم بستر نقش زیادی در مقاومت ایجادشده در برابر جریان داشته وجریان انتقال رسوب را تحت تاثیر قرار می دهد. نسبت دبی رسوب در حالت غیر دائمی به حالت دائمی در این مطالعه با نتایج لی 2003 هماهنگی خوبی نشان می دهد.

کلمات کلیدی

, جریان غیر دائمی, بار کف, سیلاب ناگهانی, رودخانه فصلی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1006930,
author = {اسماعیلی, کاظم and محمود شفاعی بجستان and سید محمود کاشفی پور},
title = {مدل پیش بینی بار کف در رودخانه فصلی},
journal = {آب و خاک},
year = {2008},
volume = {22},
number = {2},
month = {December},
issn = {2008-4757},
pages = {240--249},
numpages = {9},
keywords = {جریان غیر دائمی; بار کف; سیلاب ناگهانی; رودخانه فصلی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T مدل پیش بینی بار کف در رودخانه فصلی
%A اسماعیلی, کاظم
%A محمود شفاعی بجستان
%A سید محمود کاشفی پور
%J آب و خاک
%@ 2008-4757
%D 2008

[Download]