همایش علفهای هرز , 2007-12-31

عنوان : ( اثرات تاریخ کشت، زمان و روشهای کنترل علفهای هرز بر تراکم و بیوماس علفهای هرز در زیره سبز ارگانیک )

نویسندگان: رضا قربانی , علیرضا کوچکی , مریم جهانی کندری , آزاده حسینی , علی اصغر محمد آبادی , سمانه مظاهری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1006934,
author = {قربانی, رضا and کوچکی, علیرضا and جهانی کندری, مریم and آزاده حسینی and علی اصغر محمد آبادی and سمانه مظاهری},
title = {اثرات تاریخ کشت، زمان و روشهای کنترل علفهای هرز بر تراکم و بیوماس علفهای هرز در زیره سبز ارگانیک},
booktitle = {همایش علفهای هرز},
year = {2007},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {به منظور بررسی اثر تاریخ کاشت ، تاریخ کنترل و روش کنترل علف های هرز زیره سبز بر جمعیت و بیوماس علفهای هرز مزرعه آزمایشی در سال زراعی 85-86 در مزرعه ی تحقیقاتی دانشکده کشاورزی مشهد به صورت آزمایش فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با ٣ تکرار انجام گرفت. تیمار های آزمایش شامل تاریخ کاشت(۲٠آذر،٣٠ دی ، ۱۰ اسفند)، تاریخ کنترل علف های هرز (مراحل ظهور برگ واقعی ، شاخه دهی و شروع تشکیل چتر)، روش کنترل، وجین دستی ، استفاده از شعله افکن) بودند . نتایج این آزمایش نشان داد که تفاوت معنی داری در تعداد علفهای هرز بین روش وجین دستی و تیمار های شاهد و شعله افکن مشاهده گردید. در تیمار وجین دستی تفاوت معنی داری بین مراحل تشکیل چتر و شاخه دهی با ظهور برگ واقعی وجود داشت بطوری که کمترین تعداد علف هرز تیماری مشاهده شد که علف های هرز آن در در زمان تشکیل چتر کنترل شده بودند. در رابطه با وزن خشک علفهای هرز در نمونه برداری های مختلف تفاوت معنی داری در بین تیمار های زمان کنترل و روش کنترل علفهای هرز مشاهده گردید. وجین دستی در مرحله شروع تشکیل سبب کمترین میزان وزن خشک علفهای هرز در زیره گردید.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T اثرات تاریخ کشت، زمان و روشهای کنترل علفهای هرز بر تراکم و بیوماس علفهای هرز در زیره سبز ارگانیک
%A قربانی, رضا
%A کوچکی, علیرضا
%A جهانی کندری, مریم
%A آزاده حسینی
%A علی اصغر محمد آبادی
%A سمانه مظاهری
%J همایش علفهای هرز
%D 2007

[Download]