علوم و صنایع کشاورزی, سال (2007-12)

عنوان : ( پیش بینی بارش فصلی بر اساس الگوهای سینوپتیکی فشار و اختلاف فشار سطح دریا با استفاده از مدل های آماری )

نویسندگان: محمد موسوی بایگی , غلامعباس فلاح قالهری , مجید حبیبی نوخندان ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

چکیده به منظور بررسی امکان استفاده از مدل های آماری برای پیش بینی بارش فصلی بر اساس الگوهای سینوپتیکی، منطقه خراسان بزرگ شامل سه استان خراسان شمالی، خراسان جنوبی و خراسان رضوی انتخاب شد. پس از بررسی های لازم و تکمیل خلاءهای آماری موجود برای ایستگاه هایی که کمتر از 5 سال خلاء آماری داشتند، تعداد 37 ایستگاه همدیدی، کلیماتولوژی و باران سنجی تحت پوشش سازمان هواشناسی کشور، انتخاب و آزمون همگنی ران تست بر روی داده های بارش این ایستگاه ها انجام شد. در مرحله بعد، در محیط نرم افزار Arc GIS ، سری زمانی بارش متوسط منطقه ای به روش مدل رقومی ارتفاعی محاسبه شد. با استفاده از روابط همبستگی به دست آمده بین بارش متوسط منطقه ای و سیگنال های هواشناسی شاخص در بازه های زمانی مختلف، از مدل های آماری برای پیش بینی بارش فصل بعد (دسامبر تا می) استفاده شده است. نتایج نشان می دهد مدل های آماری می توانند برای پیش بینی بارش به طور موفقیت آمیزی استفاده شوند. در این میان، مدل گام به گام ورود متغیرها و مدل حذف تدریجی متغیرها با ریشه میانگین مربعات خطای 40 میلی متر از دیگر مدل ها عملکرد بهتری داشتند.

کلمات کلیدی

, الگوهای همدیدی, مدل رقومی ارتفاعی, سیگنال های هواشناسی, تغییرات فشار, بارش فصلی.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1007067,
author = {موسوی بایگی, محمد and فلاح قالهری, غلامعباس and مجید حبیبی نوخندان},
title = {پیش بینی بارش فصلی بر اساس الگوهای سینوپتیکی فشار و اختلاف فشار سطح دریا با استفاده از مدل های آماری},
journal = {علوم و صنایع کشاورزی},
year = {2007},
month = {December},
issn = {1029-4791},
keywords = {الگوهای همدیدی، مدل رقومی ارتفاعی، سیگنال های هواشناسی، تغییرات فشار، بارش فصلی.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T پیش بینی بارش فصلی بر اساس الگوهای سینوپتیکی فشار و اختلاف فشار سطح دریا با استفاده از مدل های آماری
%A موسوی بایگی, محمد
%A فلاح قالهری, غلامعباس
%A مجید حبیبی نوخندان
%J علوم و صنایع کشاورزی
%@ 1029-4791
%D 2007

[Download]