سومین کنگره علوم دامی کشور , 2008-10-15

عنوان : ( بررسی اثرات چند شکلی ژنهای GH,GHR,GHRHR بر میانگین افزایش وزن روزانه در گوسفند بلوچی )

نویسندگان: مجتبی طهمورث پور ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

و ارتباط آنها با میانگین افزایش وزن روزانه، از تعداد GH1,GHR2,GHRHR جهت بررسی چند شکلی ژنهای 3 از خون استخراج و واکنش DNA 102 رأس گوسفند بلوچی ایستگاه عباس آباد مشهد به طور تصادفی خونگیری شد . نمونه های بر روی (SSCP زنجیره ای پل ی مراز با استفاده از سه جفت آغازگر اختصاصی انجام گرفت . چند شکلی فضایی تک رشته ای ( 4 چند شکلی مشاهده GHRHR سه الگوی باندی (ژنوتیپ) مشاهده شد ولی برای GH,GHR انجام شد . برای PCR محصولات نشد. ارتباط بین ژنوتیپ ها با صفت میانگین افزایش وزن روزانه به وس یله مدلهای مختلط مورد بررسی قرار گرفتند . اثر ژنوتیپ معنی دار بود. با توجه به اینکه اثر ژنوتیپها بر افزایش وزن (P≤0/ و اثر متقابل آنها برمیانگین افزایش وزن ( 05 GH,GHR های روزانه از تولد تا سه ماهگی معنی دار بود، ممکن است بتوان از آن بعنوان یک شاخص در انتخاب گوسفندان بلوچی استفاده نمود.

کلمات کلیدی

, افزایش وزن روزانه. , PCR-SSCP , GHR,GH,GHRHR :
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1007074,
author = {طهمورث پور, مجتبی},
title = {بررسی اثرات چند شکلی ژنهای GH,GHR,GHRHR بر میانگین افزایش وزن روزانه در گوسفند بلوچی},
booktitle = {سومین کنگره علوم دامی کشور},
year = {2008},
location = {ايران},
keywords = {افزایش وزن روزانه. ،PCR-SSCP ; GHR;GH;GHRHR :},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی اثرات چند شکلی ژنهای GH,GHR,GHRHR بر میانگین افزایش وزن روزانه در گوسفند بلوچی
%A طهمورث پور, مجتبی
%J سومین کنگره علوم دامی کشور
%D 2008

[Download]