سومین کنگره علوم دامی , 2008-10-15

عنوان : ( بررسی چند شکلی ژنGDF- 9 و ارتباط آن با میانگین افزایش وزن روزانه در گوسفند بلوچی )

نویسندگان: مجتبی طهمورث پور ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

GDF- میباشد . به منظور بررسی چند شکلی ژن 9 GDF- فاکتور 9 (TGF-β) β یکی ازاعضای مهم فاکتورهای رشد تمایزی و واکنش زنجیر ه پلی مراز DNA 114 رأس گوسفند نر و ماده بلوچی ایستگاه عباس آباد مشهد به طور تصادفی خونگیری شد . استخراج محصولات (SSCP) جهت تکثیر قطعه 344 جفت بازی از اگزون 1 این ژن انجام گرفت . چند شکلی فضایی تک رشته ای (PCR) تعیین شد . برای مشاهده قطعات حاصل از ژل اکریل آمید و رنگ آمیزی نیترات نقره استفاده گردید . ارتباط بین ژنوتیپ ها با صفت PCR بر افزایش وزن روزانه از تولد تا 3 GDF- میانگین افزایش وزن ر وزانه با مدلهای مختلط مورد بررسی قرار گرفتند . اثر ژنوتیپ های ژن 9 معنی دار بود. . از این رو ممکن است بتوان از آن بعنوان یک شاخص در انتخاب گوسفندان بلوچی استفاده نمود.

کلمات کلیدی

, افزایش وزن روزانه, گوسفند بلوچی. , PCR-SSCP , TGF- β , GDF- کلمات کلیدی: 9
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1007086,
author = {طهمورث پور, مجتبی},
title = {بررسی چند شکلی ژنGDF- 9 و ارتباط آن با میانگین افزایش وزن روزانه در گوسفند بلوچی},
booktitle = {سومین کنگره علوم دامی},
year = {2008},
location = {ايران},
keywords = {افزایش وزن روزانه، گوسفند بلوچی. ،PCR-SSCP ،TGF- β ،GDF- کلمات کلیدی: 9},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی چند شکلی ژنGDF- 9 و ارتباط آن با میانگین افزایش وزن روزانه در گوسفند بلوچی
%A طهمورث پور, مجتبی
%J سومین کنگره علوم دامی
%D 2008

[Download]