سومین کنگره علوم دامی , 2008-10-15

عنوان : ( بررسی تنوع ژنتیکی در جمعیتهای کبک استان خراسان به کمک توالی میتوکندریDNA )

نویسندگان: مجتبی طهمورث پور ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

حفاظت غیر صحیح منابع از عواملی است که در آینده ای نه چندان دور بشر را دچار مشکلاتی جدی خواهد نمود. از بین رفتن تنوع ژنتیکی برخی موجودات از جمله کبک ضرورت لزوم بررسی تنوع زیستی را با کمک مطالعه ناحیه ضروری می سازد. در این مطالعه تعداد 25 کبک از مناطق مختلف استان خراسان شامل کلات mtDNA از Cytb با PCR واکنش ،DNA نادر، قوچان، تربت جام، اطراف مشهد جمع آوری و خونگیری شدند. پس از ستخراج Arlequine توالی یابی و توسط نرم افزار PCR استفاده از یک جفت پرایمر رفت و برگشت انجام شد. محصولات آنالیز شدند. نتایج، تنوع نوکلئوتیدی پایین و یک گروه هاپلویید و دو جایگاه چند شکل را در بین نمونه ها نشان دادند و بیان کردند که تنوع ژنتیکی در جمعیت کبک استان خراسان در سطح پایینی قرار دارد که باید با ارائه راهکارهای کارشناسانه نسبت به افزایش آن در این گونه تلاش کرد.

کلمات کلیدی

, mtDNA , واژه های کلیدی: تنوع ژنتیکی, کبک, استان خراسان
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1007087,
author = {طهمورث پور, مجتبی},
title = {بررسی تنوع ژنتیکی در جمعیتهای کبک استان خراسان به کمک توالی میتوکندریDNA},
booktitle = {سومین کنگره علوم دامی},
year = {2008},
location = {ايران},
keywords = {mtDNA ، واژه های کلیدی: تنوع ژنتیکی، کبک، استان خراسان},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی تنوع ژنتیکی در جمعیتهای کبک استان خراسان به کمک توالی میتوکندریDNA
%A طهمورث پور, مجتبی
%J سومین کنگره علوم دامی
%D 2008

[Download]