سومین کنگره علوم دامی , 2008-10-15

عنوان : ( بررسی بیماریهایDUMPs و CVM ژنتیکی در گاو های نر هلشتاین ایرانی )

نویسندگان: مجتبی طهمورث پور ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف از این مطالعه، شناسایی حاملین بیماریهای ژنتیکی اختلال نهف ته ارثی در گاوهای هلشتاین می باش ند. نمونه خون از گاوهای نر هلشتا ین از مرکز اصلاح ن ژاد عباس آباد و گاو داری تحقیقاتی و برای PCR-RFLP روش DUMPs دانشگاه فردوسی مشهد (استان خراسان رضوی - ایران ) جمع آوری شد . برای بیماری و CVM مورد استفاده قرار گرفت. نهایتا نتیجه این پژوهش نشان داد که هیچ ناقلی از بیماریهای PCR-SSCP روش ،CVM بیماری در گاوهای نر هلشتاین ایرانی موجود در این مراکز وجود نداشت

کلمات کلیدی

, PCR-RFLP , PCR-SSCP , DUMPs , CVM , کلمات کلیدی : گاوهای نر هلشتاین ایرانی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1007089,
author = {طهمورث پور, مجتبی},
title = {بررسی بیماریهایDUMPs و CVM ژنتیکی در گاو های نر هلشتاین ایرانی},
booktitle = {سومین کنگره علوم دامی},
year = {2008},
location = {ايران},
keywords = {PCR-RFLP ،PCR-SSCP ،DUMPs ،CVM ، کلمات کلیدی : گاوهای نر هلشتاین ایرانی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی بیماریهایDUMPs و CVM ژنتیکی در گاو های نر هلشتاین ایرانی
%A طهمورث پور, مجتبی
%J سومین کنگره علوم دامی
%D 2008

[Download]