سومین کنگره علوم دامی , 2008-10-15

عنوان : ( بررسی اثرات چند شکلی ژنهای GH,IGF-I بر میانگین افزایش وزن روزانه در گوسفند بلوچی )

نویسندگان: مجتبی طهمورث پور ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

رأس گوسفند بلوچی ایستگاه عباس آباد مشهد به طور تصادفی خونگیری شد . نمونه ه ای بر روی (SSCP) زنجیره ای پلی مراز با استفاده از دو جفت آغازگر اختصاصی انجام گرفت . چند شکلی فضایی تک رشته ای انجام شد . برای هر کدام از ژنها سه الگوی باندی (ژنوتیپ) مشاهده شد ارتباط بین ژنوتیپ ها با صفت میانگین PCR محصولات افزایش وزن روزانه به وسیله مدلهای مختلط مورد بررسی قرار گرفتند. اثر ژنوتیپ های ژن هورمون رشد و فاکتور رشد شبه انسولین معنی دار بود . با توجه به اینکه اثر ژنوتیپ ها بر افزایش وزن روزانه از تولد تا سه ماهگی معنی دار (P≤0/ برمیانگین افزایش وزن ( 05 بود، ممکن است بتوان از آن بعنوان یک شاخص در انتخاب گوسفندان بلوچی استفاده نمود.

کلمات کلیدی

, افزایش وزن روزانه, گوسفند بلوچی. , PCR-SSCP , کلمات کلیدی: هورمون رشد, فاکتور رشد شبه انسولین
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1007091,
author = {طهمورث پور, مجتبی},
title = {بررسی اثرات چند شکلی ژنهای GH,IGF-I بر میانگین افزایش وزن روزانه در گوسفند بلوچی},
booktitle = {سومین کنگره علوم دامی},
year = {2008},
location = {ايران},
keywords = {افزایش وزن روزانه، گوسفند بلوچی. ،PCR-SSCP ، کلمات کلیدی: هورمون رشد، فاکتور رشد شبه انسولین},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی اثرات چند شکلی ژنهای GH,IGF-I بر میانگین افزایش وزن روزانه در گوسفند بلوچی
%A طهمورث پور, مجتبی
%J سومین کنگره علوم دامی
%D 2008

[Download]