سومین کنگره علوم دامی ایران , 2008-10-15

عنوان : ( بررسی تنوع ژنتیکی در جمعیتهای کبک استان خراسان به کمک نشانگرRAPD )

نویسندگان: مجتبی طهمورث پور ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مسئله انقراض گونه های جانوری یک بحث اساسی در بین دوستداران محیط زیست است. کبک از گونه های در حال انقراض می است. در این مطالعه از 4 منطقه استان خراسان شامل .RAPD باشد. از راههای کمک به حفظ آن بررسی تنوع ژنتیکی بوسیله نشانگر واکنش ،DNA کلات نادر، اطراف مشهد، تربت جام و قوچان تعداد 25 نمونه کبک جمع آوری و خونگیری شد. پس از استخراج بر روی ژل آگارز 2% الکتروفورز و داده های حاصل از بررسی PCR با استفاده از هشت پرایمر تصادفی انجام شد. محصولات PCR ،0/ آنالیز شدند. میانگین تنوع ژنتیکی بدست آمده از مناطق مختلف به ترتیب 4137 Popgen ژل آگارز با استفاده از نرم افزار 32 0 بود. نتایج بیان کرد که تنوع ژنتیکی جمعیت کبک / 0 و میانگین تنوع ژنتیکی در سطح استان خراسان 4278 / 0/3599 و 3204 ،0/4152 استان خراسان در سطح پایینی قرار دارد که باید با ارائه راهکارهایی نسبت به افزایش آن تلاش کرد.

کلمات کلیدی

, RAPD , واژه های کلیدی: تنوع ژنتیکی, کبک, استان خراسان
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1007097,
author = {طهمورث پور, مجتبی},
title = {بررسی تنوع ژنتیکی در جمعیتهای کبک استان خراسان به کمک نشانگرRAPD},
booktitle = {سومین کنگره علوم دامی ایران},
year = {2008},
location = {ايران},
keywords = {RAPD ، واژه های کلیدی: تنوع ژنتیکی، کبک، استان خراسان},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی تنوع ژنتیکی در جمعیتهای کبک استان خراسان به کمک نشانگرRAPD
%A طهمورث پور, مجتبی
%J سومین کنگره علوم دامی ایران
%D 2008

[Download]