سومین کنگره علوم دامی ایران , 2008-10-15

عنوان : ( تشخیص بیماری ژنتیکی سندرم بره عنکبوتی در گوسفندان بلوچی و قره گل به روشPCR- RFLP )

نویسندگان: مجتبی طهمورث پور ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بیماری بره عنکبوتی یک بیماری ژنتیکی ارثی نیمه کشنده است که باعث اختلالات اسکلتی می شود . جهت کاهش و حذف این بیماری استفاده گردید . نمونه خون از گوسفندان بلوچی و قره گل به ترتیب از مرکز اصلاح نژاد PCR-RFLP و تشخیص ناقلین آن از روش ژنومی از 100 میکرولیتر خون به روش گوانیدین DNA . عباس آباد و قره گل سرخس واقع در استان خراسان رضوی جمع آوری گردید به طول 432 جفت باز با آغازگرهای مربوطه صورت FGFR تیوسیانات- سیلیکاژل استخراج شد. تکثیر ناحیه پلی مورفیک ژن 3 استفاده گردید و محصولات هضم شده، در ژل پلی BtgI ی تکثیر شده، از آنزیم های DNA گرفت. به منظور هضم آنزیمی قطعات اکریل آمید الکتروفورز گردید . نهایتا بر روی نمونه ها تعیین ژنوتیپ انجام گرفت که با توجه به ژنوتیپ های بدست آمده ، هیچ ناقلی از این بیماری در این مراکز مشاهده نشد.

کلمات کلیدی

, گوسفندان بلوچی و قره گل , PCR-RFLP , FGFR ژن 3 , (SLS)
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1007098,
author = {طهمورث پور, مجتبی},
title = {تشخیص بیماری ژنتیکی سندرم بره عنکبوتی در گوسفندان بلوچی و قره گل به روشPCR- RFLP},
booktitle = {سومین کنگره علوم دامی ایران},
year = {2008},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {گوسفندان بلوچی و قره گل ،PCR-RFLP ، FGFR ژن 3 ، (SLS)},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تشخیص بیماری ژنتیکی سندرم بره عنکبوتی در گوسفندان بلوچی و قره گل به روشPCR- RFLP
%A طهمورث پور, مجتبی
%J سومین کنگره علوم دامی ایران
%D 2008

[Download]