دوازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران , 2008-10-20

عنوان : ( ارائه روش کنترل خود بهینه برای آرایش دو برج تقطیر متوالی جهت کاهش مصرف انرژی )

نویسندگان: امید سرتیپ زاده همت اباد , محمدعلی فنائی شیخ الاسلامی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مقاله ابتدا آرایشات مختلف دو برج تقطیر متوالی از نظر میزان صرفه جویی در انرژی مصرفی مورد بررسی قرارگرفته و مناسب ترین طرح انتخاب گردیده است. سپس بکمک دو روش خود بهینه و شاخص میزان تداخل حلقه های کنترلی مناسب جهت کنترل غلظت محصولات نهایی تعیین شده اند. نتایج حاصل نشان می دهد که هر دو روش خود بهینه و شاخص میزان تداخل ساختار کنترلی یکسانی را برای فرآیند تعیین می نماید . بهرحال در مواقعی که تعداد حلقه های کنترلی تداخلی فرآیند نسبتا زیاد است. روش خود بهینه با توجه به مشکلات عددی موجود در بهینه سازی فرآیند قابل اعتماد نمی باشد. نهایتا بکمک عملکرد ساختار کنترلی تعیین شده با استفاده از کنترل کننده ، Hysys شبیه سازی دینامیکی فرآیند با استفاده از نرم افزارمورد ارزیابی قرار گرفته است. نتایج حاصله از شبیه سازی دینامیکی نشان می دهد که حلقه های طراحی شده عملکرد PIقابل قبولی در حذف اغتشاشات و دنباله روی مقادیر مقرر دارند.

کلمات کلیدی

انتگراسیون حرارتی انرژی صرفه جویی شده کنترل خود بهینه شاخص نسبی تداخل
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1007100,
author = {امید سرتیپ زاده همت اباد and فنائی شیخ الاسلامی, محمدعلی},
title = {ارائه روش کنترل خود بهینه برای آرایش دو برج تقطیر متوالی جهت کاهش مصرف انرژی},
booktitle = {دوازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران},
year = {2008},
location = {تبریز, ايران},
keywords = {انتگراسیون حرارتی انرژی صرفه جویی شده کنترل خود بهینه شاخص نسبی تداخل},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T ارائه روش کنترل خود بهینه برای آرایش دو برج تقطیر متوالی جهت کاهش مصرف انرژی
%A امید سرتیپ زاده همت اباد
%A فنائی شیخ الاسلامی, محمدعلی
%J دوازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
%D 2008

[Download]