دوازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران , 2008-10-20

عنوان : ( مدل سازی دینامیکی تغییرات دما در بیوراکتورهای همزده شده حالت )

نویسندگان: محمدعلی فنائی شیخ الاسلامی , بهروز محمود زاده وزیری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مدل سازی ابزار مفید ی برای طراحی، افزایش مقیاس و کنترل بیوراکتورها در تخمیر حالت جامد است چون می تواند باعث مشخص شدن استراتژی های مؤثر و حذف استراتژی های نامناسب گرد د. عملیات مرسوم بیوراکتورهای همزده شده بطور منقطع در تخمیر حالت جامد شامل یک بستر با هم زدن منقطع بوده که در تمام مدت تخمیر از پایین بیوراکتور هوادهی می شود . در این تحقیق مدلسازی دینامیکی یک بیورآکت ور حالت جامد که در آن آسپرژیلوس نایژه بر روی سبوس گندم رشد می کند ، به منظور پیش بینی گرادیان دما در عملیات همزدن منقطع صورت پذیرفت. پیشگویی های مدل مطابقت خوبی با داده های آزمایشگاهی از خود نشان داد.

کلمات کلیدی

تخمیر حالت جامد بیوراکتور همزده شده بطور منقطع آسپرژیلوس نایژه مدل سازی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1007103,
author = {فنائی شیخ الاسلامی, محمدعلی and بهروز محمود زاده وزیری},
title = {مدل سازی دینامیکی تغییرات دما در بیوراکتورهای همزده شده حالت},
booktitle = {دوازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران},
year = {2008},
location = {تبریز, ايران},
keywords = {تخمیر حالت جامد بیوراکتور همزده شده بطور منقطع آسپرژیلوس نایژه مدل سازی ریاضی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مدل سازی دینامیکی تغییرات دما در بیوراکتورهای همزده شده حالت
%A فنائی شیخ الاسلامی, محمدعلی
%A بهروز محمود زاده وزیری
%J دوازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
%D 2008

[Download]