دومین همایش ملی تبدیل گاز طبیعی , 2008-05-13

عنوان : ( بررسی فرآیند های مختلف تولید متانول با استفاده از گاز سنتز حاصل ازگازطبیعی وتحلیل اثر دما و فشار برروی میزان متانول تولیدی )

نویسندگان: سعید زینالی هریس , کمال محمدی فرد ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

چکیده: متانول یکی از محصولات عمده و کلیدی واحدهای پتروشیمی در تمام نقاط جهان بشمار می آید. این محصول با ارزش درتهیه وتولید بسیاری از فرآورده های صنعتی و بهداشتی نقشی انکارناپذیردارد، لذا در بسیاری از پژوهش ها و مطالعات علمی مورد توجه گسترده قرار گرفته است. دراین مقاله فرآیندهای مختلف تولید متانول از گازسنتز، نظیر فرآیندهای قدیمی بابکارگیری رآکتورهای ایزوترمال و آدیاباتیک، فرآیندهای جدید ،همچون ICI، LURGI وغیره موردبررسی قرارگرفته اند. میزان تولید متانول به پارامترهای بسیاری وابسته است که مهمترین این پارامترها، دما و فشار عملیاتی درطی فرآیند می باشند. این پارامترهابا استفاده از اصول ترمودینامیکی و سینتیکی تولید متانول و بابکارگیری شبیه سازیهای انجام شده توسط نرم افزار HYSYS مورد تحلیل و بررسی قرارگرفته اند.نتایج این پژوهش نیز به منظور افزایش راندمان تولید متانول در واحدهای پتروشیمی مورد ارزیابی قرارگرفته اند.

کلمات کلیدی

, متانول, گاز سنتز, شبیه سازی, هایسیس
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1007108,
author = {زینالی هریس, سعید and محمدی فرد, کمال},
title = {بررسی فرآیند های مختلف تولید متانول با استفاده از گاز سنتز حاصل ازگازطبیعی وتحلیل اثر دما و فشار برروی میزان متانول تولیدی},
booktitle = {دومین همایش ملی تبدیل گاز طبیعی},
year = {2008},
location = {تهران, ايران},
keywords = {متانول- گاز سنتز- شبیه سازی- هایسیس},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی فرآیند های مختلف تولید متانول با استفاده از گاز سنتز حاصل ازگازطبیعی وتحلیل اثر دما و فشار برروی میزان متانول تولیدی
%A زینالی هریس, سعید
%A محمدی فرد, کمال
%J دومین همایش ملی تبدیل گاز طبیعی
%D 2008

[Download]