علوم و صنایع کشاورزی, دوره (22), شماره (1), سال (2008-6) , صفحات (161-172)

عنوان : ( مطالعه پتانسیل اثرات تبخیر و بادبردگی بر کارائی سیستم‌های آبیاری بارانی در دشت‌های استان‌های خراسان رضوی، شمالی و جنوبی )

نویسندگان: مریم عرفانیان ارغوانیان سرشوری , امین علیزاده , محمد موسوی بایگی , حسین انصاری , جواد باغانی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در انواع سیستم های آبیاری، آب در طی عملیات ذخیره، توزیع و کاربرد در مزرعه به هدر می رود که در سیستم های آبیاری بارانی، به دلیل تاثیر متغیرهای اقلیمی بر قطرات پخش شده در هوا، قسمت عمده هدررفت را جزء سوم، یعنی به صورت تلفات تبخیر و بادبردگی از هنگام خارج شدن آب از آبپاش تا رسیدن به خاک در ناحیه ریشه تشکیل می دهد. تلفات تبخیر و بادبردگی در مناطق خشک و نیمه خشک و بادخیز بسیار زیاد بوده و باعث کاهش راندمان و کارایی سیستم آبیاری بارانی می شود. این مطالعه به منظور بررسی تلفات تبخیر و بادبردگی سیستم های آبیاری بارانی در استان های خراسان رضوی، شمالی و جنوبی و ارائه معادله رگرسیون چند متغیره جامع، جهت برآورد مقدار تلفات و محاسبه راندمان کلی سیستم ها صورت گرفته است. آزمایشات مربوطه در محل مرکز تحقیقات کشاورزی مشهد بر روی یک آبپاش VYR 35 دو نازله در فشارهای متداول طراحی 300، 350 و 400 کیلوپاسکال و اندازه های نازل "32/3×"64/9، "32/3×"64/11 و "32/3×"64/13 صورت گرفته است. نتایج نشان داد که با افزایش پارامترهای فشار، سرعت باد و دمای هوا و کاهش رطوبت نسبی و اندازه قطر نازل مقدار تلفات افزایش می یابد. نتایج نقشه های پهنه بندی مقدار تلفات برای استان های خراسان رضوی، شمالی و جنوبی نشان می دهد که در کلیه فشارهای مورد مطالعه، مقدار تلفات از شمال به جنوب منطقه و در نواحی شرقی و غربی افزایش نشان می دهد، به طوریکه بدترین شرایط در شهرهای سبزوار، تربت جام، تایباد و نهبندان، به دلیل زیاد بودن سرعت باد و دمای هوا و هم چنین کم بودن رطوبت نسبی اتفاق افتاده است. بر اساس نتایج بررسی تاثیرات متقابل پارامترهای فشار و قطر، توصیه می شود از کاربرد قطرهای کوچک با فشار زیاد، خصوصاٌ در مناطق بادخیز به منظور کاهش تلفات تبخیر و بادبردگی پرهیز شود. هم چنین جهت دست یابی به یکنواختی توزیع بالا و کاهش تلفات تبخیر و بادبردگی در شرایطی که سرعت باد از 4 متر بر ثانیه تجاوز می کند، از به کارگیری سیستم آبیاری بارانی اجتناب شود و یا زمان کار سیستم به شب موکول گردد.

کلمات کلیدی

, فشار کارکرد, قطر نازل, تلفات تبخیر و بادبردگی؛ پهنه‌بندی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1007126,
author = {عرفانیان ارغوانیان سرشوری, مریم and علیزاده, امین and موسوی بایگی, محمد and انصاری, حسین and جواد باغانی},
title = {مطالعه پتانسیل اثرات تبخیر و بادبردگی بر کارائی سیستم‌های آبیاری بارانی در دشت‌های استان‌های خراسان رضوی، شمالی و جنوبی},
journal = {علوم و صنایع کشاورزی},
year = {2008},
volume = {22},
number = {1},
month = {June},
issn = {1029-4791},
pages = {161--172},
numpages = {11},
keywords = {فشار کارکرد، قطر نازل، تلفات تبخیر و بادبردگی؛ پهنه‌بندی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T مطالعه پتانسیل اثرات تبخیر و بادبردگی بر کارائی سیستم‌های آبیاری بارانی در دشت‌های استان‌های خراسان رضوی، شمالی و جنوبی
%A عرفانیان ارغوانیان سرشوری, مریم
%A علیزاده, امین
%A موسوی بایگی, محمد
%A انصاری, حسین
%A جواد باغانی
%J علوم و صنایع کشاورزی
%@ 1029-4791
%D 2008

[Download]