سخنرانی به مناسبت هفته پژوهش , 2008-12-06

عنوان : ( تاثیر بخار اسانس های استخراج شده از پوست میوه دو گونه مرکبات (Citrus) روی حشرات کامل سوسک چهار نقطه ای حبوبات )

نویسندگان: غلامحسین مروج ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در بررسی حاضر، اثرات تدخینی اسانس های استخراج شده از پوست میوه دو گونه مرکبات شامل لیمو شیرین و نارنگی روی حشرات کامل سوسک چهارنقطه ای حبوبات مورد مطالعه قرار گرفته است. اسانس ها از پوست تازه میوه مرکبات به روش تقطیر بخار آب با استفاده از دستگاه کلونجر استخراج شدند. نتایج نشان داد که اسانس های پوست میوه مرکبات مورد آزمایش، از طریق تنفسی سمیت بالایی روی حشرات کامل داشتند. در کلیه غلظت های مورد آزمایش و در مورد هر دو گونه مرکبات، روابط خطی مثبت و معنی داری بین درصد تلفات حشرات کامل و طول دوره اسانس دهی وجود داشت، بجز در مورد اسانس نارنگی در غلظت 110 میکرولیتر بر لیتر حجم هوا که رابطه مذکور مثبت ولی معنی دار نبود. بر اساس معیارهای LC50 و LC90 در 24 ساعت، سمیت تنفسی اسانس پوست میوه نارنگی علیه این حشرات بطور معنی داری بیشتر از اسانس لیمو شیرین بود. در این بررسی نشان داده شد که اسانس های پوست میوه مرکبات می توانند به عنوان یک عامل کنترل کننده جمعیت حشرات کامل سوسک چهار نقطه ای حبوبات مورد استفاده قرار گیرند.

کلمات کلیدی

, نارنگی, لیمو شیرین, سوسک چهارنقطه ای حبوبات, اسانس, حشره کش گیاهی, اثر تدخینی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1007155,
author = {مروج, غلامحسین},
title = {تاثیر بخار اسانس های استخراج شده از پوست میوه دو گونه مرکبات (Citrus) روی حشرات کامل سوسک چهار نقطه ای حبوبات},
booktitle = {سخنرانی به مناسبت هفته پژوهش},
year = {2008},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {نارنگی، لیمو شیرین، سوسک چهارنقطه ای حبوبات، اسانس، حشره کش گیاهی، اثر تدخینی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تاثیر بخار اسانس های استخراج شده از پوست میوه دو گونه مرکبات (Citrus) روی حشرات کامل سوسک چهار نقطه ای حبوبات
%A مروج, غلامحسین
%J سخنرانی به مناسبت هفته پژوهش
%D 2008

[Download]