بیمه و کشاورزی, دوره (5), شماره (16), سال (2008-6) , صفحات (23-46)

عنوان : ( بررسی عوامل موثر بر پذیرش بیمه پنبه مطالعه موردی : استان خراسان شمالی )

نویسندگان: محمدرضا کهنسال , وحید قربانی پاشاکلائی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

کشاورزی فعالیتی ریسکی محسوب می گردد و بیمه به عنوان یکی از راهکارهای انتقال ریسک می باشد . با شناخت صحیح عوامل موثر بر تقاضا برای بیمه می توان زمینه را برای اتخاذ سیاست های مناسب در بخش کشاورزی فراهم آورد . در این مطالعه با استفاده از اطلاعات بدست آمده از 240 نفر از زارعین پنبه کار خراسان شمالی که در سال 1386 اقدام به کشت این محصول نموده اند ، عوامل موثر بر پذیرش بیمه پنبه مورد بررسی قرار گرفته است . این اطلاعات با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی و تکمیل پرسشنامه حاصل شده است. برای آزمون وجود اختلاف معنی دار بین متغیر ها از آزمون t و جهت مقایسه میانگین ها از آزمون دانکن و برای تخمین تابع از الگوی لوجیت استفاده شده است. نتایج حاصله بیانگر این است که سن ، اندازه خانوار و ترویج بر پذیرش بیمه توسط پنبه کاران موثر بوده و بیمه منجر به کاهش مصرف کود حیوانی و افزایش مصرف آب ، نیروی کار ، علف کش ، کود فسفاته و نیتراته شده است .

کلمات کلیدی

, پذیرش بیمه , پنبه کاران , خراسان شمالی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1007167,
author = {کهنسال, محمدرضا and قربانی پاشاکلائی, وحید},
title = {بررسی عوامل موثر بر پذیرش بیمه پنبه مطالعه موردی : استان خراسان شمالی},
journal = {بیمه و کشاورزی},
year = {2008},
volume = {5},
number = {16},
month = {June},
issn = {1254-5841},
pages = {23--46},
numpages = {23},
keywords = {پذیرش بیمه ، پنبه کاران ، خراسان شمالی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی عوامل موثر بر پذیرش بیمه پنبه مطالعه موردی : استان خراسان شمالی
%A کهنسال, محمدرضا
%A قربانی پاشاکلائی, وحید
%J بیمه و کشاورزی
%@ 1254-5841
%D 2008

[Download]