بیمه و کشاورزی, دوره (5), شماره (17), سال (2008-10) , صفحات (21-53)

عنوان : ( بررسی عوامل موثر بر تقاضای بیمه بادام مطالعه موردی شهرستان تفت )

نویسندگان: محمدرضا کهنسال , سمانه زارع بنادکوکی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بادام یکی از محصولات مهم و صادراتی کشور به شمار می آید و شهرستان تفت از توابع استان یزد یکی از مناطق عمده تولید بادام در ایران می باشد ، با توجه به اینکه حوادث طبیعی و خصوصاً سرمازدگی و خشکسالی آسیب های زیادی را به بخش کشاورزی این شهرستان می سازد، وجود بیمه محصول بادام برای جبران خسارت های برخواسته از این حوادث ضروری می باشد .در این مطالعه تلاش شده است تا با به کارگیری الگوی لاجیت، عوامل موثر بر تقاضای بیمه محصول بادام در شهرستان تفت بررسی شود، داده های این پژوهش از طریق تکمیل 71 عدد پرسشنامه با استفاده از روش نمونه گیری طبقه بندی شده تصادفی در سال 1386 جمع آوری شده است. نتایج مطالعه نشان می دهد که متغیرهای سابقه کار کشاورزی، ارتباط با مدد کاران ترویج، شرایط آب و هوایی سال های گذشته، میزان غرامت دریافتی در مقابل خسارت وارده، تاثیر مثبت و معنی داری بر تقاضای بیمه محصول بادام داشته و متغیر های سطح تحصیلات کشاورز و درآمد سالانه کشاورزتاثیر معنی داری بر تقاضای بیمه این محصول ندارند.

کلمات کلیدی

, تقاضای بیمه, محصول بادام , مدل لاجیت, شهرستان
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1007169,
author = {کهنسال, محمدرضا and زارع بنادکوکی, سمانه},
title = {بررسی عوامل موثر بر تقاضای بیمه بادام مطالعه موردی شهرستان تفت},
journal = {بیمه و کشاورزی},
year = {2008},
volume = {5},
number = {17},
month = {October},
issn = {1254-5841},
pages = {21--53},
numpages = {32},
keywords = {تقاضای بیمه،محصول بادام ، مدل لاجیت، شهرستان تفت},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی عوامل موثر بر تقاضای بیمه بادام مطالعه موردی شهرستان تفت
%A کهنسال, محمدرضا
%A زارع بنادکوکی, سمانه
%J بیمه و کشاورزی
%@ 1254-5841
%D 2008

[Download]