دومین کنفرانس احتراق ایران , 2008-02-14

عنوان : ( اثر پدیده احتراق بر تولید آنتروپی در کوره‌های متان – هوا )

نویسندگان: جواد ابوالفضلی اصفهانی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مطالعه ابتدا به بررسی اثر کسر جرمی اکسیژن موجود در هوای ورودی به محفظه‌ احتراق بر میزان تولید آنتروپی ناشی از اصطکاک و انتقال حرارت)، نرخ انجام واکنش و توزیع دما داخل محفظه و توزیع کسر جرمی گونه‌ها پرداخته شده است. سپس با بررسی اثر پخش گونه‌ها و نرخ انجام واکنش شیمیایی معادلات تولید آنتروپی بوسیله این دو عامل در جریان آرام و آشفته مورد بررسی قرار می‌گیرد. همچنین تولید آنتروپی ناشی از اصطکاک، انتقال حرارت، پخش گونه‌ها محاسبه و برای مقادیر هوای اضافه مختلف با هم مقایسه می‌شود. نتایج نشان می‌دهد تولید آنتروپی ناشی از اصطکاک و پخش گونه‌ها در مقابل سهم ناشی از انتقال حرارت و نرخ انجام واکنش شیمیایی قابل صرفنظر می‌باشد. همچنین نرخ انجام واکنش شیمیایی بیشترین سهم در تولید آنتروپی در جریان آشفته را دارد. نتایج فوق با نتایج حاصل از تحلیل اگزرژی شعله‌های پخشی در جریان آرام و توربولنس مقایسه شده و توافق خوبی نشان می‌دهند.

کلمات کلیدی

, احتراق, تولید آنتروپی, نرخ واکنش, پخش گونه‌ها
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1007170,
author = {ابوالفضلی اصفهانی, جواد},
title = {اثر پدیده احتراق بر تولید آنتروپی در کوره‌های متان – هوا},
booktitle = {دومین کنفرانس احتراق ایران},
year = {2008},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {احتراق، تولید آنتروپی، نرخ واکنش، پخش گونه‌ها},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T اثر پدیده احتراق بر تولید آنتروپی در کوره‌های متان – هوا
%A ابوالفضلی اصفهانی, جواد
%J دومین کنفرانس احتراق ایران
%D 2008

[Download]