سومین کنگره علوم دامی ایران , 2008-10-15

عنوان : ( بررسی اثرات ریسک قیمتی مواد غذایی در انتخاب جیره ی بهینه گاو شیری )

نویسندگان: محمدرضا کهنسال , سمانه شاه حسین دستجردی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

نوسانات قیمتی خوراک دام، می تواند هزینه های تولید یک برنامه خوراک دهی را تحت تأثیر قرار دهد. مدل های برنامه ریزی خطی(LP) که برای جیره نویسی به کار می روند، با فرض مطمئن بودن قیمت های مواد غذایی، هزینه جیره را با توجه به نیازهای غذایی حداقل کرده و نیز نشان می دهند، تولیدکنندگان، زمانی اقدام به سرمایه گذاری می کنندکه درآمدهای مورد انتظار بالا را کسب نمایند. اما در دنیای واقع، آن ها چنین رفتاری را از خود نشان نمی دهند و این به خاطر ریسک گریزی آن ها نسبت به سرمایه گذاری در فعالی ها می باشد. در مطالعه حاضر، یک مدل برنامه ریزی ریاضی با هدف حداقل سازی هزینه جیره استفاده شد تا پاسخ های مدیریت ریسک را نسبت به تغییرات قیمت مواد غذایی در یک جیره مشخص فراهم آورد. نتایج نشان می دهد، تولیدکنندگان دامی می توانند ریسک قیمتی نهاده را با انتخاب ترکیباتی از مواد غذایی که نسبت به جانشین های خود کمتر متغیر هستند، مدیریت نمایند.

کلمات کلیدی

, برنامه ریزی ریاضی, جیره غذایی, حداقل سازی هزینه, ریسک
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1007182,
author = {کهنسال, محمدرضا and شاه حسین دستجردی, سمانه},
title = {بررسی اثرات ریسک قیمتی مواد غذایی در انتخاب جیره ی بهینه گاو شیری},
booktitle = {سومین کنگره علوم دامی ایران},
year = {2008},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {برنامه ریزی ریاضی، جیره غذایی، حداقل سازی هزینه، ریسک قیمتی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی اثرات ریسک قیمتی مواد غذایی در انتخاب جیره ی بهینه گاو شیری
%A کهنسال, محمدرضا
%A شاه حسین دستجردی, سمانه
%J سومین کنگره علوم دامی ایران
%D 2008

[Download]