همایش ملی بررسی ضایعات محصولات کشاورزی , 2008-02-10

عنوان : ( بررسی عوامل موثر بر کاهش ضایعات برداشت غلات – کاربرد روش AHP و برنامه ریزی آرمانی )

نویسندگان: محمدرضا کهنسال , فاطمه جعفری , الهه بسکابادی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مطالعه حاضر به بررسی مهم ترین عوامل موثر بر کاهش ضایعات غلات و کاهش هزینه های تولید در مرحله برداشت با استفاده از تکنیکAHP پرداخته است و در مرحله دوم با استفاده از الگوی برنامه ریزی آرمانی و اطلاعات مربوط به سال زراعی 1385 شهرستان بجنورد، با توجه به سطوح انتظاری ضایعات و هزینه های تولید ترکیبات مختلف روشهای برداشت را ارائه می نماید .نتایج این بررسی نشان دادند مهمترین عوامل به ترتیب اهمیت عبارتند از: : بهبود امکانات و تجهیزات مورد استفاده در برداشت، افزایش توان مدیریتی کشاورز، افزایش آگاهی کشاورز نسبت به ضرورت کاهش ضایعات، اختصاص امکانات و تجهیزات بیشتر به امر تولید، ایجاد مراکز ارائه خدمات مشاوره تجهیزی و تکنیکی به کشاورز، استفاده از بذر مناسب،یکپارچه سازی اراضی، افزایش قیمت غلات و اصلاح سیستم بازار غلات، جلوگیری از افت کیفیت و ضایعات در مراحل توزیع و مصرف ،بوجاری کردن غلات

کلمات کلیدی

, ضایعات, غلات, روشAHP , برنامه ریزی آرمانی, شهرستان
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1007185,
author = {کهنسال, محمدرضا and جعفری, فاطمه and بسکابادی, الهه},
title = {بررسی عوامل موثر بر کاهش ضایعات برداشت غلات – کاربرد روش AHP و برنامه ریزی آرمانی},
booktitle = {همایش ملی بررسی ضایعات محصولات کشاورزی},
year = {2008},
location = {تهران, ايران},
keywords = {ضایعات، غلات، روشAHP ، برنامه ریزی آرمانی،شهرستان بجنورد},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی عوامل موثر بر کاهش ضایعات برداشت غلات – کاربرد روش AHP و برنامه ریزی آرمانی
%A کهنسال, محمدرضا
%A جعفری, فاطمه
%A بسکابادی, الهه
%J همایش ملی بررسی ضایعات محصولات کشاورزی
%D 2008

[Download]