علوم اجتماعی, دوره (4), شماره (2), سال (2008-1) , صفحات (30-37)

عنوان : ( دغدغه گفتگوی تمدنها در هزاره سوم میلادی )

نویسندگان: سیدعلی حائری زاده , داود نادمی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

گفتگوی تمدنها خود شامل نیازهایی نظیر نیازهای تمدنی،تعاملات سیاسی،اقتصادی واجتماعی از یک سو و موانعی نظیر شکاف ارتباطی،موانع ساختاری وموانع فنی است.

کلمات کلیدی

, گفتگو, تمدن, ضرورت, موانع, تئوریها
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1007216,
author = {حائری زاده, سیدعلی and نادمی, داود},
title = {دغدغه گفتگوی تمدنها در هزاره سوم میلادی},
journal = {علوم اجتماعی},
year = {2008},
volume = {4},
number = {2},
month = {January},
issn = {2008-1383},
pages = {30--37},
numpages = {7},
keywords = {گفتگو،تمدن،ضرورت،موانع،تئوریها},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T دغدغه گفتگوی تمدنها در هزاره سوم میلادی
%A حائری زاده, سیدعلی
%A نادمی, داود
%J علوم اجتماعی
%@ 2008-1383
%D 2008

[Download]