شیمی و مهندسی شیمی ایران, دوره (26), شماره (4), سال (2008-3) , صفحات (39-50)

عنوان : ( مقایسه کنترل کننده PID شبکه عصبی با دو روش تنظیم مرسوم )

نویسندگان: فرهاد شهرکی , علیرضا ارجمندزاده , محمدعلی فنائی شیخ الاسلامی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مقاله سعی شده است تا ضمن بررسی عملکرد کنترل کننده PID شبکه عصبی، به مقایسه آن با روش های مرسوم تنظیم تطبیقی این کنترل کننده پرداخته شود.

کلمات کلیدی

کنترل کننده PID شبکه عصبی کنترل تطبیقی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1007222,
author = {فرهاد شهرکی and علیرضا ارجمندزاده and فنائی شیخ الاسلامی, محمدعلی},
title = {مقایسه کنترل کننده PID شبکه عصبی با دو روش تنظیم مرسوم},
journal = {شیمی و مهندسی شیمی ایران},
year = {2008},
volume = {26},
number = {4},
month = {March},
issn = {1022-7768},
pages = {39--50},
numpages = {11},
keywords = {کنترل کننده PID شبکه عصبی کنترل تطبیقی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T مقایسه کنترل کننده PID شبکه عصبی با دو روش تنظیم مرسوم
%A فرهاد شهرکی
%A علیرضا ارجمندزاده
%A فنائی شیخ الاسلامی, محمدعلی
%J شیمی و مهندسی شیمی ایران
%@ 1022-7768
%D 2008

[Download]