سازه و فولاد, دوره (4), شماره (4), سال (2008-12) , صفحات (37-46)

عنوان : ( بهینه سازی شبکه های دو لایه فولادی توسط الگوریتم ژنتیک در تعامل با شبکه های عصبی مصنوعی )

نویسندگان: فرزاد شهابیان مقدم , محمد حسین ابوالبشری , سید مسعود احمدی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در طراحی بهینه سازه های فضاکار به دلیل پر عضو بودنشان نسبت به سازه های دیگر، زمان زیادتری برای تحلیل، طراحی و یا تعیین وزن آنها مورد نیاز می باشد. در این مقاله برای اجتناب از تحلیل های مکرر و وقت گیر مرسوم در روش های معمول، با استفاده از روش شبکه های عصبی مصنوعی و الگوریتم ژنتیک طراحی بهینه سازه های فضاکار از نوع شبکه دو لایه انجام گردیده است. برای این کار، 180 نمونه شبکه دو لایه فولادی با سه توپولوژی مختلف با دهانه هایی بین 10 تا 75 متر و ارتفاع 1 تا 2.5 متر تحلیل شده و در هر مورد وزن بهینه سازه تعیین گردیده است. نتایج حاصل برای آموزش، آزمایش و طراحی یک شبکه عصبی مصنوعی برای تخمین وزن سازه بکار گرفته شده است. آن گاه از روش الگوریتم ژنتیک در تعامل با شبکه عصبی، برای انتخاب یک سازه فضاکار بهینه استفاده شده است. بدین ترتیب می توان با توجه به ابعاد زمین، مناسبترین پوشش از نوع شبکه دو لایه را با یک توپولوژی مشخص به همراه ارتفاع، فاصله ستون ها و طول اعضای افقی پیشنهاد نمود.

کلمات کلیدی

, بهینه سازیف الگوریتم ژنتیک, شبکه عصبی مصنوعی, سازه فضاکارف شبکه دو لایه
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1007228,
author = {شهابیان مقدم, فرزاد and ابوالبشری, محمد حسین and احمدی, سید مسعود},
title = {بهینه سازی شبکه های دو لایه فولادی توسط الگوریتم ژنتیک در تعامل با شبکه های عصبی مصنوعی},
journal = {سازه و فولاد},
year = {2008},
volume = {4},
number = {4},
month = {December},
issn = {1735-515X},
pages = {37--46},
numpages = {9},
keywords = {بهینه سازیف الگوریتم ژنتیک، شبکه عصبی مصنوعی، سازه فضاکارف شبکه دو لایه},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بهینه سازی شبکه های دو لایه فولادی توسط الگوریتم ژنتیک در تعامل با شبکه های عصبی مصنوعی
%A شهابیان مقدم, فرزاد
%A ابوالبشری, محمد حسین
%A احمدی, سید مسعود
%J سازه و فولاد
%@ 1735-515X
%D 2008

[Download]