چهارمین کنگره ملی مهندسی عمران , 2008-05-06

عنوان : ( استفاده از الگوریتم ژنتیک در رگرسیون سمبلیک برای تخمین بار نهایی تیر ورق ها تحت اثر بارهای موضعی )

نویسندگان: فرزاد شهابیان مقدم , حبیب رجبی مشهدی , جعفر فرزانه ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

صفحه جان تیر ورق ها هنگامی که تحت اثر بارهای موضعی قرار می گیرد، دارای رفتاری پیچیده بوده و در حال حاضر نتایج حاصل از روابط موجود برای تعیین بار نهایی دقیق نمی باشد. در این مقاله با استفاده از نتایج گزارش شده حاصل از آزمایش های مختلف و با بکارگیری روش رگرسیون سمبلیک تأثیر پارامترهای مختلف هندسی و مکانیکی یک تیرورق بر روی مقاومت نهایی بررسی شده است. برای انجام رگرسیون سمبلیک از الگوریتم ژنتیک بهره گرفته شده است وهدف از این نوع رگرسیون تعیین یک معادله ریاضی است که بتواند رابطه بین متغیر های موجود و مبتنی بر نتایج آزمایشگاهی را با تقریب قابل قبولی برآورد کند. مقایسه نتایج حاضر با کارهای انجام شده قبلی نشان می دهد که رابطه پیشنهاد شده برای تخمین مقاومت نهایی تیر ورق ها تحت اثر بارهای موضعی، از دقت بالاتری نسبت به روابط قبلی برخوردار می باشد.

کلمات کلیدی

, رگرسیون سمبلیک, الگوریتم ژنتیک, بارهای موضعی, تیرورق ها
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1007234,
author = {شهابیان مقدم, فرزاد and رجبی مشهدی, حبیب and فرزانه, جعفر},
title = {استفاده از الگوریتم ژنتیک در رگرسیون سمبلیک برای تخمین بار نهایی تیر ورق ها تحت اثر بارهای موضعی},
booktitle = {چهارمین کنگره ملی مهندسی عمران},
year = {2008},
location = {تهران, ايران},
keywords = {رگرسیون سمبلیک، الگوریتم ژنتیک، بارهای موضعی، تیرورق ها},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T استفاده از الگوریتم ژنتیک در رگرسیون سمبلیک برای تخمین بار نهایی تیر ورق ها تحت اثر بارهای موضعی
%A شهابیان مقدم, فرزاد
%A رجبی مشهدی, حبیب
%A فرزانه, جعفر
%J چهارمین کنگره ملی مهندسی عمران
%D 2008

[Download]