همایش منطقه ای صنا یع غذایی , 2008-03-03

عنوان : ( افزایش بهره وری کارخانجات باز یافت از طریق استخراج پکتین موجود در پوست هندوانه )

نویسندگان: علی شریف ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

پکتین یک پلی ساکارید مهمی است که در صنایع غذایی وصنایع دیگر مصرف فراوانی پیدا کرده است. اهمیت این ماده بخاطر توانایی تشکیل زل در حضور یون های کلسیم یا محلولهای با PH پایین مباشد..........

کلمات کلیدی

, پکتین, پوست هندوانه, زله
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1007249,
author = {شریف, علی},
title = {افزایش بهره وری کارخانجات باز یافت از طریق استخراج پکتین موجود در پوست هندوانه},
booktitle = {همایش منطقه ای صنا یع غذایی},
year = {2008},
location = {قوچان, ايران},
keywords = {پکتین- پوست هندوانه- زله},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T افزایش بهره وری کارخانجات باز یافت از طریق استخراج پکتین موجود در پوست هندوانه
%A شریف, علی
%J همایش منطقه ای صنا یع غذایی
%D 2008

[Download]