سومین کنفرانس ملی مدیریت منابع آب ایران , 2008-10-14

عنوان : ( بررسی آماری حداکثر بارش محتمل 24 ساعته براساس تصحیح ضریب فراونی هرشفیلد )

نویسندگان: مجتبی شفیعی , بیژن قهرمان , حسین انصاری , کامران داوری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

انتخاب سیل مناسب یکی از مشکلات عمده در طراحی پروژه های آبی است. از آنجایی که مقدار آن با معیارهای اقتصادی، تلفات انسانی و عوامل هیدرولوژیکی ارزیابی می شود. همواره این سوال مطرح است که آیا حداکثر سیل در سدهای ما بیش از حد برآورد نشده؟ آنچه که مسلم است حداکثر سیل محتمل (PMF) در نتیجه حداکثر بارش محتمل (PMP) به وجود می آید. حداکثر بارش محتمل برابر بیشترین ارتفاع بارندگی است که از دیدگاه نظری درمدت معینی امکان وقوع دارد. حداکثر بارش محتمل در ایران و سایر نقاط معمولاً توسط رابطه هرشفیلد محاسبه می شود، که در آن ضریب فراوانی مقدار ثابت 15در نظر گرفته شده است. از آنجایی که این ضریب ممکن است برای تمام ایستگاها در شرایط اقلیمی مختلف صادق نباشد، در این مقاله ضریب فراوانی در حوضه نیشابور بر اساس داده های حداکثر بارندگی یک روزه، در 13 ایستگاه باران سنجی برابر 3/5 بدست آمد. سپس حداکثر بارش محتمل 24 ساعته در ایستگاه های حوضه محاسبه و مورد بررسی قرار گرفت و نتایج نشان داد که مقادیر آن از 70 تا 150 میلیمتر در سطح حوضه تغییر می کند. همچنین منحنی های هم مقدار حداکثر بارش محتمل 24 ساعته حوضه جهت نشان دادن توزیع مکانی آن ترسیم شده است و با اطمینان می توان از مقادیر آن در طراحی پروژه های آبی استفاده کرد.

کلمات کلیدی

, حداکثر بارش متحمل, حداکثر سیل محتمل, ضریب فراوانی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1007270,
author = {شفیعی, مجتبی and قهرمان, بیژن and انصاری, حسین and داوری, کامران},
title = {بررسی آماری حداکثر بارش محتمل 24 ساعته براساس تصحیح ضریب فراونی هرشفیلد},
booktitle = {سومین کنفرانس ملی مدیریت منابع آب ایران},
year = {2008},
location = {تبریز, ايران},
keywords = {حداکثر بارش متحمل، حداکثر سیل محتمل، ضریب فراوانی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی آماری حداکثر بارش محتمل 24 ساعته براساس تصحیح ضریب فراونی هرشفیلد
%A شفیعی, مجتبی
%A قهرمان, بیژن
%A انصاری, حسین
%A داوری, کامران
%J سومین کنفرانس ملی مدیریت منابع آب ایران
%D 2008

[Download]