یازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی , 2006-11-28

Title : ( Gas Permeation Characteristics of New Silica Membranes Derived from Template-sol-gel Technology )

Authors: Majid Pakizeh ,

Citation: BibTeX | EndNote

Abstract

Gas Permeation Characteristics of New Silica Membranes Derived from Template-sol-gel Technology

Keywords

, Hydrogen permeation, Sol-gel method, Silica membrane characterization, Nanoporous membrane
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1007303,
author = {Pakizeh, Majid},
title = {Gas Permeation Characteristics of New Silica Membranes Derived from Template-sol-gel Technology},
booktitle = {یازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی},
year = {2006},
location = {تهران, IRAN},
keywords = {Hydrogen permeation; Sol-gel method; Silica membrane characterization; Nanoporous membrane},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T Gas Permeation Characteristics of New Silica Membranes Derived from Template-sol-gel Technology
%A Pakizeh, Majid
%J یازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی
%D 2006

[Download]