اولین کنفرانس ملی هیدروژن و پیل سوختی , 2009-01-20

Title : ( بررسی و کاربرد مدلهای انتقال گاز برای غشاء سیلیکا )

Authors: Majid Pakizeh ,

Citation: BibTeX | EndNote

Abstract

در این مطالعه، ابتدا مکانیسمهای انتقال گاز بررسی شده و سپس نتایج آزمایشات تراوش از پایه آلومینا و غشاء سیلیکا با مدلهای مطرح شده تطبیق داده شده و در نهایت مدلی که بهترین انطباق را با داده های تجربی داشت انتخاب شد. میزان نفوذ گازهای هیدروژن، متان و دی اکسید کربن از درون غشاء ها در مقایسه با پایه آلومینا کاهش قابل توجهی داشت. انطباق بسیار خوبی بین مدل جریان گرانرو داده های تجربی جریان گازهای مختلف برای پایه آلومینا به عنوان غشاء ماکروپروس، مشاهده شد. نتایج تجربی گاز تراوایی از غشاء های سیلیکا میکروپروس بدون قالب و با قالب ستیل پیریدینیوم بروماید از مدل نفوذ آرایشی((configurational پیروی نمودند. پارامترهای انتقال پایه و غشاء های میکروپروس ساخته شده برای گازهای هیدروژن، متان و دی اکسید کربن با استفاده از مدلسازی جریان نفوذی تعیین گردیدند.

Keywords

, پیل سوختی, هیدروژن, غشاء
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1007305,
author = {Pakizeh, Majid},
title = {بررسی و کاربرد مدلهای انتقال گاز برای غشاء سیلیکا},
booktitle = {اولین کنفرانس ملی هیدروژن و پیل سوختی},
year = {2009},
location = {تهران, IRAN},
keywords = {پیل سوختی، هیدروژن، غشاء},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی و کاربرد مدلهای انتقال گاز برای غشاء سیلیکا
%A Pakizeh, Majid
%J اولین کنفرانس ملی هیدروژن و پیل سوختی
%D 2009

[Download]