اولین کنفرانس ملی هیدروژن و پیلهای سوختی , 2009-01-20

عنوان : ( ارائه مکانیسمی برای انتقال هیدروژن از غشاء نامتقارن سیلیکا-آلومینا )

نویسندگان: مجید پاکیزه ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مقاله مکانیسم انتقال گاز در محیطهای متخلخل به ویژه در غشاء های معدنی متخلخل بررسی شده است. آزمایشات گاز تراوایی منفرد برای هیدروژن در اختلاف فشار و دماهای مختلف بر روی پایه و غشاء های میکروپروس نامتقارن با استفاده از سیستم آزمایشگاهی بر پا شده به منظور مطالعه رفتار آنها انجام شد. عبور هیدروژن و گازها از درون غشاء ها در مقایسه با پایه کاهش قابل توجهی داشت ورفتار آنها کاملا متفاوت با پایه بود. پایه آلومینا به عنوان غشاء ماکروپروس در برابر جریان گازهای مختلف رفتار مدل جریان گرانرو از خود نشان داد. گاز تراوایی از غشاء های سیلیکا بدون تملپیت و تمپلیت شده با ستیل پیریدینیوم بروماید به عنوان غشاء های میکرو پروس(اندازه میانگین حفرات کمتر از 2 نانو متر) از مدل نفوذ آرایشی((configurational پیروی نمودند. پارامترهای انتقال پایه و غشاء های میکروپروس ساخته شده برای گازهای هیدروژن، متان و دی اکسید کربن با استفاده از مدلسازی جریان نفوذی تعیین گردیدند.

کلمات کلیدی

, جداسازی هیدروژن, نفوذ در غشاء, غشاء سیلیکا
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1007310,
author = {پاکیزه, مجید},
title = {ارائه مکانیسمی برای انتقال هیدروژن از غشاء نامتقارن سیلیکا-آلومینا},
booktitle = {اولین کنفرانس ملی هیدروژن و پیلهای سوختی},
year = {2009},
location = {ايران},
keywords = {جداسازی هیدروژن، نفوذ در غشاء، غشاء سیلیکا},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T ارائه مکانیسمی برای انتقال هیدروژن از غشاء نامتقارن سیلیکا-آلومینا
%A پاکیزه, مجید
%J اولین کنفرانس ملی هیدروژن و پیلهای سوختی
%D 2009

[Download]