علوم و صنایع کشاورزی, سال (2006-7)

عنوان : ( بررسی ویروس موزاییک زرد کدو مسمایی در استان خراسان )

نویسندگان: پریسا طاهری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

از میان بیماریهای مختلف کدو بیماریهای ناشی از ویروسها هر ساله موجب خسارتهای شدیدی در این محصول می شوند. ویروسهای جنس پوتی ویروس متعلق به خانواده پوتی ویریده از جمله عمده ترین ویروسهای بیماریزا در کدو هستند. در بهار و تابستان سال 1380 نمونه برداری های متوالی از بوته های کدو با علایم موزاییک بدشکلی شکستگی رنگ برگ و میوه و ...

کلمات کلیدی

, کدوئیان, ZYMV, ELISA, خالص سازی, SDS, PAGE
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1007323,
author = {طاهری, پریسا},
title = {بررسی ویروس موزاییک زرد کدو مسمایی در استان خراسان},
journal = {علوم و صنایع کشاورزی},
year = {2006},
month = {July},
issn = {1029-4791},
keywords = {کدوئیان- ZYMV- ELISA- خالص سازی- SDS-PAGE},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی ویروس موزاییک زرد کدو مسمایی در استان خراسان
%A طاهری, پریسا
%J علوم و صنایع کشاورزی
%@ 1029-4791
%D 2006

[Download]