علوم کشاورزی و منابع طبیعی, دوره (10), شماره (4), سال (2004-1) , صفحات (15-23)

عنوان : ( شناسایی تعیین پراکنش و خالص سازی ویروس های موزاییک هندوانه تیپ 1 و 2 در مناطق عمده کشت کدو در استان خراسان )

نویسندگان: پریسا طاهری , بهروز جعفرپور , ماهرخ فلاحتی رستگار ,
فایل: Free Preview

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در بهار و تابستان سال 1380 نمونه برداریهای متوالی از بوته های کدوی دارای علایم موزاییک بدشکلی شکستگی رنگ برگ و میوه و تاولی شدن میوه در مراحل مختلف رشد کدو در استان خراسان به منظور شناسایی ویروس موزاییک هندوانه تیپ 1و ویروس موزاییک هندوانه تیپ 2 به عمل آمد. برای شناسایی عامل این بیماری های ویروسی ...

کلمات کلیدی

, ویروس موزاییک هندوانه تیپ 1, ویروس موزاییک هندوانه تیپ 2, کدوییان , کدو مسمایی, خراسان
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1007325,
author = {طاهری, پریسا and جعفرپور, بهروز and فلاحتی رستگار, ماهرخ},
title = {شناسایی تعیین پراکنش و خالص سازی ویروس های موزاییک هندوانه تیپ 1 و 2 در مناطق عمده کشت کدو در استان خراسان},
journal = {علوم کشاورزی و منابع طبیعی},
year = {2004},
volume = {10},
number = {4},
month = {January},
issn = {1028-3099},
pages = {15--23},
numpages = {8},
keywords = {ویروس موزاییک هندوانه تیپ 1- ویروس موزاییک هندوانه تیپ 2- کدوییان - کدو مسمایی- خراسان},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T شناسایی تعیین پراکنش و خالص سازی ویروس های موزاییک هندوانه تیپ 1 و 2 در مناطق عمده کشت کدو در استان خراسان
%A طاهری, پریسا
%A جعفرپور, بهروز
%A فلاحتی رستگار, ماهرخ
%J علوم کشاورزی و منابع طبیعی
%@ 1028-3099
%D 2004

[Download]