نهمین کنفرانس ملی جوش و بازرسی , 2008-10-22

عنوان : ( تعیین بهترین روش انتخاب فرکانس بهینه آزمون غیر مخرب جریان گردابی به منظور تعیین سختی )

نویسندگان: مهرداد کاشفی تربتی , میثم شیخ امیری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در آزمون غیرمخرب جریان گردابی پارامترهای متعددی وجود دارد که تعیین و کنترل دقیق آنها در نتیجه حاصل تاثیر بسزایی دارد. یکی از مهمترین این پارامترها, تعیین فرکانس مناسب جهت انجام تست می باشد. روش های مختلف و متفاوتی برای این منظور وجود دارد که هر کدام با درنظرگرفتن شرایط آن قابل اعمال اند. از این میان دو روش حساسیت پاسخ جریان گردابی و عمق نفوذ استاندارد جریان گردابی فقط به پاسخ آزمون وابسته اند در حالی که دو روش آنالیز رگرسیون نتایج و آنالیز هارمونیک سیگنال های جریان گردابی علاوه بر پاسخ آزمون, به ارتباط بین نتایج مورد نظر(که در این پژوهش عمق موثر نفوذ کربن می باشد) و پاسخ آزمون جریان گردابی, بستگی دارند. در این پژوهش از تمامی روش های فوق فرکانس بهینه برای تعیین عمق نفوذ کربن, استفاده شد و نتایج حاصل با یکدیگر مقایسه شدند. در نهایت مناسب ترین روش برای این منظور با در نظر گرفتن شرایط هر روش و مقایسه آنها تعیین گردید.

کلمات کلیدی

, : فرکانس بهینه, عمق نفوذ استاندارد, آنالیز رگرسیون, آنالیز هارمونیک
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1007334,
author = {کاشفی تربتی, مهرداد and شیخ امیری, میثم},
title = {تعیین بهترین روش انتخاب فرکانس بهینه آزمون غیر مخرب جریان گردابی به منظور تعیین سختی},
booktitle = {نهمین کنفرانس ملی جوش و بازرسی},
year = {2008},
location = {اصفهان, ايران},
keywords = {: فرکانس بهینه; عمق نفوذ استاندارد; آنالیز رگرسیون; آنالیز هارمونیک},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تعیین بهترین روش انتخاب فرکانس بهینه آزمون غیر مخرب جریان گردابی به منظور تعیین سختی
%A کاشفی تربتی, مهرداد
%A شیخ امیری, میثم
%J نهمین کنفرانس ملی جوش و بازرسی
%D 2008

[Download]