علوم خاک و آب, دوره (22), شماره (2), سال (2008-11) , صفحات (225-233)

عنوان : ( پایش دوره‌های خشک با شاخص شدت خشکی پالمر براساس داده‌های رطوبت خاک تخمین زده‌شده از مدل بیلان آبی: مطالعه موردی استان خراسان )

نویسندگان: حسین انصاری , سیدحسین ثنائی نژاد , کامران داوری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

دوره خشک یک دوره طولانی مدت از آب و هوای خشک است که تخلیه منابع آبی را باعث می‌شود و بدلیل وابستگی بشر و اکوسیستم به موجودیت آب، اثرات گسترده و شدیدی بر حیات بشری دارد. بررسی و پایش دوره‌های خشک با استفاده از شاخص شدت خشکی پالمر در یک دوره آماری 31 ساله(2001-1970) در استان خراسان نشان دادند که روند کلی تغییرات دوره‌های خشک در استان تقریباً یکسان بوده و دوره‌های خشک‌ با شدت‌های متفاوت به کرارت اتفاق افتاده است و بطور متوسط در هر 2 سال دوره‌های خشک با شدت‌ ملایم تا متوسط و هر 6 الی 7 سال دوره‌های خشک شدید تا خیلی شدید بوقوع پیوسته است، لذا وقوع این پدیده، یک مشخصه طبیعی و نرمال از اقلیم منطقه می‌باشد هرچند که روند وقوع دوره‌های خشک در مناطق جنوبی، مرکزی و شمالی استان متفاوت بوده است. روند تغییرات طولانی مدت دوره‌های خشک نشان داد که در سال‌های اخیر تکرار، تداوم و شدت دوره‌های خشک در کلیه نقاط استان افزابش یافته است. این بررسی همچنین نشان داد که دوره‌های خشک بوقوع پیوسته در مناطق جنوبی استان تداوم و شدت بیشتری نسبت به مناطق مرکزی و شمالی استان دارد. شدیدترین دوره‌های خشک بوقوع پیوسته در طول دروه آماری در کل استان در دو دهه 1970 و 1990 میلادی اتفاق افتاده است. مقادیر شاخص‌ در ماه‌های مختلف نشان داد که در اثر ترکیب دوره‌های خشک با شدت‌های متفاوت که دارای تداوم کم هستند، دوره‌های خشکی با تداوم بالا بوقوع می‌پیوندد. بررسی و تحلیل نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد که اگرچه شاخص خشکی پالمر انتقادات بسیار زیادی را به همرا داشته است اما می‌تواند بعنوان یک شاخص توانمند در تحلیل دوره‌های خشک مورد استفاده قرار گیرد.

کلمات کلیدی

, دوره خشک, تداوم دروه خشک, تکرار دوره خشک, شاخص شدت دوره خشک پالمر, خشکسالی, رطوبت خاک
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1007335,
author = {انصاری, حسین and ثنائی نژاد, سیدحسین and داوری, کامران},
title = {پایش دوره‌های خشک با شاخص شدت خشکی پالمر براساس داده‌های رطوبت خاک تخمین زده‌شده از مدل بیلان آبی: مطالعه موردی استان خراسان},
journal = {علوم خاک و آب},
year = {2008},
volume = {22},
number = {2},
month = {November},
issn = {1735-8310},
pages = {225--233},
numpages = {8},
keywords = {دوره خشک، تداوم دروه خشک، تکرار دوره خشک، شاخص شدت دوره خشک پالمر، خشکسالی، رطوبت خاک},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T پایش دوره‌های خشک با شاخص شدت خشکی پالمر براساس داده‌های رطوبت خاک تخمین زده‌شده از مدل بیلان آبی: مطالعه موردی استان خراسان
%A انصاری, حسین
%A ثنائی نژاد, سیدحسین
%A داوری, کامران
%J علوم خاک و آب
%@ 1735-8310
%D 2008

[Download]