سومین همایش سراسری فناوری نانو , 2008-02-20

عنوان : ( بررسی رفتار کششی و فشاری نانوسیم های فلزی با استفاده از یک روش چند مقیاسه )

نویسندگان: حامد عطاریانی , علیرضا ستوده , شکراله عاملی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

- در این پژوهش با استفاده از دو روش دینامیک ملکولی و چند مقیاسه شبه پیوستار، رفتار و خواص مکانیکی نانوسیم فلزی نیکل با سطح مقطع مربعی در کشش و فشار مورد بررسی قرار گرفته و پدیده های کیفی همچون ایجاد نابجاییها و گلویی شدن ماده به خوبی پیش بینی و نمایش داده شده است. برای محاسبه خواص مکانیکی ابتدا یک نانوسیم فلزی با ساختارشبکه کریستالی مکعبی مرکز وجوه پر درابعاد نانو مدلسازی شده است. سپس با استفاده از روش دینامیک ملکولی و اعمال الگوریتم فشار ثابت تنشهای اولیه موجود درسیستم حذف شده و رفتارنمونه تحت بارمحوری، شبیه سازی گردیده است. همچنین اثر پارامترهایی همچون دما، نرخ کرنش و اندازه سطح مقطع بر روی خواص مکانیکی ماده بررسی شده است. درنهایت با استفاده از روش چند مقایسه یک نانوسیم فلزی بصورت دو بعدی در دمای صفر مطلق شبیه سازی شده و خواص مکانیکی آن در مقابل اعمال بارهای فشاری وکششی استخراج گردیده است.

کلمات کلیدی

, دینامیک ملکولی, نانوسیم, خواص مکانیکی, روش چند مقیاسه شبه پیوستار
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1007342,
author = {عطاریانی, حامد and ستوده, علیرضا and عاملی, شکراله},
title = {بررسی رفتار کششی و فشاری نانوسیم های فلزی با استفاده از یک روش چند مقیاسه},
booktitle = {سومین همایش سراسری فناوری نانو},
year = {2008},
location = {ايران},
keywords = {دینامیک ملکولی، نانوسیم، خواص مکانیکی، روش چند مقیاسه شبه پیوستار},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی رفتار کششی و فشاری نانوسیم های فلزی با استفاده از یک روش چند مقیاسه
%A عطاریانی, حامد
%A ستوده, علیرضا
%A عاملی, شکراله
%J سومین همایش سراسری فناوری نانو
%D 2008

[Download]