همایش منطقه ای صنایع غذایی , 2008-03-03

عنوان : ( کاربرد ازون در حل بعضی مشکلات بهداشتی )

نویسندگان: محمدحسین حدادخداپرست ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در طی قرنهای گذشت ه ، روشهایی برای جلوگیری از آلودگی مواد غذایی در اثر تماس با فاضلاب و یا کود شیمیایی در حین تولی د و یا تماس با دست در طی رشد، برداشت، ب س ت ه بندی و فروش ابداع شد ه است از جمله خشک کردن، دود دادن و یا استفاد ه ا ز م وادی نظیر نمک که این روشها به طور کامل از ایجاد ف ساد جلوگیری نمیکنند . همچنی ن این روشها ب اعث ایجاد تغییر در مز ه مواد غذای ی نیز می شوند. اما روشهایی که امروزه مورد استفاده قرار م ی گیرند علاوه بر جلوگیری از فساد، باعث عدم تغییر مزه، بافت و یا ظاهر مواد غذایی نیز میشوند از جمله این روشها می توان به پ استوریزاسیون ، پاستوریزاسیون سریع، استفاده از حرارت برای از بین بر د ن باکتریهای موجود در آب می و ه ، تششع با استفاده از دوزکم در گوش ت ، میوهها ، سبزیجات و ادوی ه ها اشاره کر د . استفاده از ازن روشی جدید جهت استریلیزاسیون مواد غذایی ، فضای سالن تولید ، تصفیه آب و فاضلاب و ... محسوب می شود .

کلمات کلیدی

, استریلیزاسیون , ازن , مشکلات بهداشتی .
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1007377,
author = {حدادخداپرست, محمدحسین},
title = {کاربرد ازون در حل بعضی مشکلات بهداشتی},
booktitle = {همایش منطقه ای صنایع غذایی},
year = {2008},
location = {قوجان, ايران},
keywords = {استریلیزاسیون ، ازن ، مشکلات بهداشتی .},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T کاربرد ازون در حل بعضی مشکلات بهداشتی
%A حدادخداپرست, محمدحسین
%J همایش منطقه ای صنایع غذایی
%D 2008

[Download]