همایش منطقه ای صنایع غذایی , 2008-03-03

عنوان : ( نگاهی به بسته بندی از دیدگاه رعایت اصول روانشناسی در جذب مشتری )

نویسندگان: محمدحسین حدادخداپرست ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

غذا یکی از نیازهای اساسی جوامع بشری است، به طوریکه قرن حا ض ر ر ا خصوص م ساله غذا م ی باشد. امروزه رهایی از گرسنگی و ایجاد امنیت غ ذایی برای همه اف راد و گ روههای اجتماعی به صور ت یک ه د ف بینالمللی درآمده است که در ایجاد این امنیت، صنعت ب س ت ه بندی سهم اساسی را به عهده دا رد زیرا تامین غ ذا، یک مسئله ص ر ف اً کشا ورزی نیست بلکه رابطه مستقی م با ا ین صنعت دارد، صنعت مذکور با روشهای جدید و استفاده از تکنولوژی برتر موجبات ح ف ظ کیفیت مواد غذایی را فراهم م ی آورد و بدین ترتیب بحران غذا کمرن گ تر میگردد. یکی از صن ایع مهم در علم روز صنعت بست ه بندی میباشد که از چند جنبه حائز اهمیت میباشد: -1 افزایش طول مدت نگهداری مواد غذایی -2 حفظ کیفیت ماده غذایی در زمان نگهداری -3 تنوع بیشتر در محصولات و ایجاد حالت رقابتی -4 بازارپسندی محصولات : با پیشرفت تکنو لوژی امروزه تلاش بر این است که از مواد خوراکی مانند فیبرها بعنوان ماده ب س ت ه بندی استفاده گردد که ط ی آن ضایعات به حداقل رسیده و همچنین میزان واکنشهای نامطلوب میان مواد غذایی و مواد بس ت ه بندی به ح داقل م ی رسد .علاو ه موار د رعایت جنبه های روانشناسی در طراحی ،رنگ،صفحه آرای ی و ... از عوامل مهم در جذب مشتری میبا ش د . دراین مقاله سعی گردیده است باپرداختن به اصول روانشناسی در راستای جذب مشتری قدم برداریم.

کلمات کلیدی

روانشناسی.صنعت . بسته بندی.مشتری
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1007382,
author = {حدادخداپرست, محمدحسین},
title = {نگاهی به بسته بندی از دیدگاه رعایت اصول روانشناسی در جذب مشتری},
booktitle = {همایش منطقه ای صنایع غذایی},
year = {2008},
location = {قوچان, ايران},
keywords = {روانشناسی.صنعت . بسته بندی.مشتری},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T نگاهی به بسته بندی از دیدگاه رعایت اصول روانشناسی در جذب مشتری
%A حدادخداپرست, محمدحسین
%J همایش منطقه ای صنایع غذایی
%D 2008

[Download]