پنجمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون , 2008-08-27

عنوان : ( بررسی خواص فیزیکی دانه های بالنگو و شاهی )

نویسندگان: تکتم محمدی مقدم , سیدمحمدعلی رضوی , سمیه نیک نیا ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بررسی خصوصیات فیزیکی محصولات کشاورزی جهت طراحی تجهیزات کاشت، انتقال، فرآیند و ذخیره سازی آنها ضروری است. در این پژوهش خصوصیات فیزیکی دانه های بالنگو و شاهی در رطوبت پس از برداشت مورد بررسی قرار گرفت. میانگین طول، قطر، میانگین هندسی قطر برای دانه بالنگو به ترتیب mm 148/3، mm 720/0، mm176/1 و برای دانه شاهی به ترتیب mm 692/2، mm 243/1، mm 947/0 و mm 467/1 بدست آمد. میانگین جرم واحد، جرم هزار دانه، ضریب کرویت، سطح جانبی، حجم های واقعی و ظاهری، دانسیته های واقعی و توده، تخلخل، سرعت حد و زاویه های ریپوز پر کردن و تخلیه برای دانه بالنگو به ترتیب g0016/0، g 667/1، 4/37% , mm2 362/4، mm3 51/1، mm3 467/2، kg/m368/1046، kg/m3 50/739، 19/29% و m/s 05/4، °24/27 و °23/17 و برای دانه شاهی به ترتیب g 00196/0،g 958/1، 6/54%، mm2 769/6، mm383/1، mm3 04/1، kg/m3 75/1070، kg/m3743، 64/30%، m/s 02/4، °326/12 و° 233/37 اندازه گیری شدند.

کلمات کلیدی

, خواص فیزیکی, دانه بالنگو و دانه شاهی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1007401,
author = {محمدی مقدم, تکتم and رضوی, سیدمحمدعلی and نیک نیا, سمیه},
title = {بررسی خواص فیزیکی دانه های بالنگو و شاهی},
booktitle = {پنجمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون},
year = {2008},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {خواص فیزیکی، دانه بالنگو و دانه شاهی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی خواص فیزیکی دانه های بالنگو و شاهی
%A محمدی مقدم, تکتم
%A رضوی, سیدمحمدعلی
%A نیک نیا, سمیه
%J پنجمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون
%D 2008

[Download]